Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

Oslávili sme 55. narodeniny08.10.2018


Základná škola na Staničnej ulici sa môže pochváliť svojou bohatou školskou históriou, úspechmi, oceneniami, projektmi a kvalitou vyučovacieho procesu, svedčí o tom 55 rokov jej existencie. Pred päťdesiatimi piatimi rokmi po prvýkrát otvorila svoje brány a privítala prvých žiakov, a dnes môže s hrdosťou rekapitulovať svoje úspešné pôsobenie.

Narodeninový deň sme si pripomenuli 8. októbra 2018 slávnostnou akadémiou v Štátnom divadle v Košiciach so začiatkom o 10.00 hodine. Svojou účasťou nás poctili:
MUDr. Renáta Lenártová, PhD. , námestníčka primátora mesta Košice, Mgr. Monika Smolková, poslankyňa Európskeho parlamentu, Mgr. Bibiana Riapošová, bývalá štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR, Mgr. Alžbeta Tamásová, vedúca oddelenia školstva, Ing. Viera Kováčová, vedúca oddelenia ekonomických činností OÚ odboru školstva, Mgr. Beáta Lopušniaková, referentka MMK, JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka MÚ MČ Košice – Juh.

Pani riaditeľka školy PaedDr. Eva Pillárová vo svojom slávnostnom príhovore priblížila dôležité medzníky našej školy počas uplynulých rokov, vyzdvihla jej priority, hovorila o projektoch, do ktorých sa škola aktívne zapája, zdôrazňujúc v súčasnej dobe kvalitu vyučovacieho procesu a vyučovanie modernými inovatívnymi metódami. V závere sa poďakovala všetkým inštitúciám, s ktorými škola úzko spolupracuje, ktoré ju podporujú v jej víziách.

Slova sa ujala aj viceprimátorka mesta MUDr. Renáta Lenártová, PhD. , ktorá ocenila kvalitu školy, jej modernizáciu, úspešnosť v regionálnych i národných súťažiach, poďakovala sa riaditeľke školy za jej dlhoročnú aktívnu prácu, ktorá sa odzrkadlila v dobrom mene školy, vyzdvihla prácu vedenia školy, ale aj všetkých pedagogických zamestnancov, vďaka ktorým škola neustále napreduje a prosperuje . Pri príležitosti 55. výročia založenia školy zaželala a popriala jej veľa elánu, tvorivosti, výborných pedagógov a žiakov.

V slávnostných príhovoroch pokračovali aj ďalší hostia: Mgr. Monika Smolková, europoslankyňa, Mgr. Bibiana Riapošová, bývalá štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR, Mgr. Alžbeta Tamásová, vedúca oddelenia školstva, JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka MČ - KE – JUH, PaedDr. Ján Pavelčák, bývalý riaditeľ ZŠ Staničnej, Mgr. Katarína Thinschmidtová, bývalá zástupkyňa RŠ ZŠ Staničnej, Ing. Ján Godina, podpredseda Rady rodičov a člen Rady školy, ktorí konštatovali vysokú úroveň školy, pripravenosť žiakov, zameranosť výučby na jazyky, profesionálny prístup pedagógov, všetky dôležité atribúty, ktoré má mať súčasná moderná vzdelávacia inštitúcia. Divadlom zaznievali gratulácie a želania, ktoré adresovali pozvaní hostia našej oslávenkyni „Staničnej“.

Oficiálnu časť akadémie uvádzali profesionálni moderátori Andrea Tatarková, bývalá československá vicemiss, súčasná redaktorka TV Markíza a bývalý žiak ZŠ Staničná, dnes redaktor TV Rádia Košice, Ján Pál. Počas kultúrneho programu prenechali priestor na pódiu detským moderátorom Hanke Haščákovej a Adamovi Kubišovi, žiakom 8.B triedy. Motívom kultúrneho programu bol Malý princ, literárna postava A. S. Exupéryho, ktorý navštívil školskú planétu „Staničná“, dozvedel sa množstvo informácií zo života školy a našiel si tu nových kamarátov. Úlohy Malého princa sa presvedčivo zhostil Šimon Tarjányi, žiak 5.A triedy. Potlesk zaznieval historickou budovou počas celého podujatia. Štátne divadlo ožilo pestrými vystúpeniami talentovaných žiakov. Recitácie v materinskom a cudzom jazyku, spev slovenských piesní, folklórny a moderný tanec, krátka divadelná scénka v anglickom jazyku potešili oči nadšeného publika bývalých zamestnancov, rodičov, starých rodičov, priaznivcov i priateľov školy. Atmosféra osláv 55. výročia založenia školy bola nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých prítomných.

V závere slávnostnej akadémie pani riaditeľka ocenila súčasných aj bývalých zamestnancov školy, poďakovala sa im za dlhoročné pôsobenie na škole a odovzdala spomienkový darček. Oslavy 55. výročia navždy ostanú v pamäti všetkých zúčastnených, sú zachytené na videonahrávke a spracované vo výročnej podobe bulletínu.

Do ďalších školských rokov si želajme splnenie vízií a cieľov, ktoré sú pred nami. Nech naša škola ,,Staničná“ má naďalej výborné renomé!

Mgr. Lenka NižníkováViac fotiek ...

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk