Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

PK Anglický jazyk1. zloženie PK

Ing. Zuzana Moreau - vedúca PK
Mgr. Svetlana Mattová
PaedDr. Mária Feckaninová
Mgr. Darina Lopatníková
Mgr. Mária Robová
Mgr. Oľga Proksová
Mgr. Eva Sláviková
Mgr. Dominika Schvarcingerová
Mgr. Lucia Vargová
Mgr. Lýdia Novacká

2. vyučovanie- počet hodín týždenne

Počet hodín v 1.-2.ročníku - 2 hodiny týždenne
Počet hodín v 3.-4.ročníku - 3 hodiny týždenne
Počet hodín v 5.ročníku - 4 hodiny týždenne
Počet hodín v 6.ročníku - 4 hodiny týždenne
Počet hodín v 7.ročníku - 4 hodiny týždenne
Počet hodín v 8.ročníku – 4 hodíny týždenne
Počet hodín v 9.ročníku – 4 hodiny týždenne

3. charakteristika predmetu

Cudzie jazyky poskytujú jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. Osvojením si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce. Umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch.
Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích jazykov. Vzdelávanie v anglickom jazyku na ZŠ smeruje k dosiahnutiu úrovne B1 spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Spoločný názov pre úroveň A1 a A2 je používateľ základného jazyka (basic learner), čo predpokladá, že učiaci sa ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umožňuje opisovať každodenné situácie predvídateľného obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah výpovede obmedziť a hľadať slová. A pre úroveň B1 je to samostatný užívateľ jazyka (independent learner) čo predpokladá, že učiaci sa je schopný porozumieť hlavným bodom komunikácie, ak sa používa spisovný, štandardný jazyk v už známych súvislostiach. Požiadavky kladené na učiaceho sa predpokladajú jeho uvedomelý prístup k osvojeniu si cudzieho jazyka.

Základným cieľom výučby anglického jazyka je:
  • rozvíjať u žiakov všetky štyri rečové zručnosti t.j. ústny prejav, čítanie, počúvanie a písomný prejav na základe osvojenej slovnej zásoby a gramatiky a zároveň rozvíjať stratégie učenia sa
  • posilňovať cieľavedomosť, vytrvalosť a systematickosť v štúdiu cudzieho jazyka
  • osvojovať si tvorivý prístup k riešeniu úloh a rozvíjať vlastné kritické myslenie
  • viesť žiakov k využívaniu osvojených znalostí a zručností pri ďalšom štúdiu
  • prehlbovať vzájomné porozumenie medzi národmi a toleranciu k iným kultúram a zvykom prostredníctvom poznatkov z rôznych oblastí života ľudstva
  • viesť žiaka k tomu, aby využíval možnosti školy a podnety z mimoškolského prostredia na upevňovanie a využívanie poznatkov v každodennom živote
  • naučiť žiakov učiť sa hľadať vlastné optimálne formy osvojovania a upevňovania si učiva a vnímať jazykové vzdelávanie ako celoživotný proces

Základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:
  • dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine
  • dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom
  • viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo

Vo vyučovaní anglického jazyka sa využívajú metódy a formy práce, ktoré u žiakov rozvíjajú všetky rečové zručnosti (dialógy, rolové hry, práca s učebnicou, edukačnými balíkmi, práca s IKT atď.), tvorivé myslenie - projektová metóda, problémová metóda, vzájomnú toleranciu i toleranciu k iným kultúram (práca v skupinách).

4. aktivity

Teddy Bear Day – Deň plyšového macíka
Európsky deň jazykov
Deň Európy
Deň jablka
Týždeň anglického jazyka
Besedy s anglicky hovoriacimi cudzincami
Návšteva divadelného predstavenia v AJ
ENO Tree Planting Day - svetový deň sadenia stromčekov
Predajná výstavka anglických kníh
Anglický Slávik
Práca s cudzojazyčnými časopismi – Gate, R&R
Vydávanie časopisu "Cool School" a "Funny English" v anglickom jazyku
Rozhlasové relácie a jazykové okienka
Program v AJ počas Vianočnej akadémie
Týždeň zážitkového čítania

5. súťaže
Olympiáda anglického jazyka
Súťaž Jazykový kvet - akreditovaná postupová súťaž v prednese poézie, prózy a dráme v cudzích jazykoch
Jazykový talent z Košíc

6. úspechy: Úspechy v šk.roku 2018/2019


7. projekty

eTwinning
Erasmus+

8. odkazy

Online aktivity a cvičenia v anglickom jazyku:

http://elt.oup.com/student/project3rdedition/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
http://www.anglomaniacy.pl/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
http://www.englishclub.com/kids/
http://www.cookie.com/kids/games/english-memory.html
http://kindersay.com/
http://www.englishactivities.net/
http://www.bbcactiveenglish.com/kids-english-zone_information.html
http://a4esl.org/
http://a4esl.org/q/h/
http://a4esl.org/q/h/grammar.html
http://www.turtlediary.com/esl-efl-games.html
http://www.esolcourses.com/content/exercises/grammar/english-grammar.html
http://www.englishmaven.org/

Program eTwinning:
http://www.etwinning.sk/

Program Erasmus+:
http://www.saaic.sk/_main.php?prog=SAAIC&str=saaic_o_nas.html

Vydavateľstvo Macmillan:(učebnice pre 1.-2.ročník, 5.-7.ročník)
http://www.macmillan.sk/

Vydavateľstvo Pearson:(učebnice pre 3.-4.ročník)
http://www.pearson.com

Vydavateľstvo Oxford University press: (učebnice 8.-9.ročník)
http://www.oup.com

eTwinning
- Báthory
- Biela pani
- Jánošík

Prelož a zaspievaj
- Čerešeň

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk