Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

PK Biológia, Chémia, Geografia1. zloženie PK

RNDr. Viera Petnuchová
RNDr. Andrea Sedláková
RNDr. Simona Novická
Mgr. Soňa Jenčušová
PhDr. Veronika Vašková, Phd.

2. vyučovanie - počet hodín týždenne

Biológia:
5., 7., 8. ročník: 2 hodiny týždenne
6., 9. ročník: 1 hodina týždenne, nejazykový variant + 1 hodina týždenne

Chémia:
7. ročník 2 hodiny týždenne
8. ročník: 1 hodina týždenne
9. ročník: 2 hodiny týždenne

Geografia:
5.ročník: 2 hodiny týždenne
6.ročník: 1 hodina týždenne
7.ročník: 1 hodiny týždenne
8. ročník 1 hodiny týždenne, nejazykový variant + 1 hodina týždenne
9. ročník: 1 hodina týždenne

3. charakteristika predmetu

Biológia:
Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Poznanie zákonov, ktorými sa riadi živá príroda, je základom pre pochopenie jej fungovania ako celku a je dôležité pre formovanie citlivého vzťahu k nej. Toto poznanie je zároveň nevyhnutným predpokladom zodpovedného prístupu k celému okolitému svetu, ako aj sebe samému. Učebný predmet biológia je koncipovaný tak, aby bolo možné čo najviac používať moderné didaktické formy, metódy a prostriedky, ktoré okrem maximálnej názornosti, podporujú samostatnosť a kreativitu žiakov pri práci s informáciami a rozvíjajú schopnosť poznatky aj využiť.

Chémia:
Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom živote.
Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď. Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú dôležité spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti. Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných laboratórnych prác, ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce.

Geografia:
Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme: Uvedomia si, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. Kompetencie, ktoré si žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom.
Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť. Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, nielen o svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a i.
Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych častiach sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. Poznanie týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostanými štátmi, ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do geografického poznávania. Námety, čo môže každý žiak urobiť pre svoje mesto, svoj región, sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre bežný život.

4. súťaže a úspechy

Úspechy v šk.roku 2017/2018
- Geografická olympiáda: zo školského do okresného kola postupujú títo žiaci: Ivan Mikluš, Filip Lipták, Jakub Belanský (kategória G), Nela Tkáčová Sadová, Sarah Viktória Vašková, Jarmila Semanová (kategória F),Daniel Ivanko, Michal Štuller, Barbora Stupavská (kategória E.). (pripravuje p. uč. Vašková)

- Biologická olympiáda: kategória C – do OK postupujú žiačky 8.B Margaréta Oratorová, Izabella Pyrigyi v teoreticko – praktickej časti, do projektovej časti postupuje Michal Štuller ( žiakov pripravuje p. uč. Novická), BIO kategória D – žiakov pripravujú p. uč. Petnuchová, Sedláková, Novická

- Chemická olympiáda : školského kola zúčastní 30 žiakov (9.A, B ) – žiakov pripravuje p. uč. Novická Úspešným riešiteľom blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa šťastia a úspechov v okresných kolách olympiád.

Hliadka mladých zdravotníkov : p. uč. Sedláková, Petnuchová a Novická pripravujú žiakov 8.a 9. ročníka

Botanikiáda: žiakov 5.ročníka pripravuje p. uč. Jenčušová

Bezstavovce a stavovce našich lesov: interaktívna súťaž (žiakov 5.ročníka pripravuje p. uč. Jenčušová)

5. projekty:

Týždeň prírodovedných predmetov : začal sa v týždni vedy a techniky – žiakmi 6.a7.roč. boli uskutočňované fyzikálno – chemické pokusy pre žiakov a priateľov školy vo vestibule A pavilónu (p. uč. Gorcsosová, Vysopalová, Jakešová, Sedláková, Novická ), biológia ako ju nepoznáme – netradičné vyučovanie - „Dobre vedieť“, mikroskop – malý zázrak, poskytovanie 1.pomoci a ľudské telo, prezentácie na tému „Rekordy Zeme“, interaktívne a stolové hry, hry - pexeso, karty, omaľovánky, tajničky, tiež populárno-vedecké filmy - žiaci si mohli preveriť vedomosti z biológie, chémie a geografie. ( p. uč. Petnuchová, Vašková, Jenčušová)

Exkurzie:
žiaci 5. ročníka navštívili Technické múzeum – Planetárium, žiaci 6. ročníka sa zúčastnili exkurzie do Tropikária a Oceanária, tiež Paláca zázrakov v Budapešti, 2x navštívili Botanickú záhradu v Košiciach – začiatkom októbra expozíciu jesenných plodov, v novembri expozíciu spojenú s besedou o mede, a tiež fy. KOSIT v Kokšov Bakši, žiaci 8. ročníka si prezreli expozíciu Opálových baní v Dubníku pri Prešove, tiež chemické laboratóriá Strednej zdravotníckej školy v Košiciach, kde si mohli odmerať zrak a vymodelovať zubný implantát. V popoludňajších hodinách bola žiakom a rodičom odporúčaná návšteva Technického múzea expozícia „Hrou k poznaniu“.

Projekty:
1.„Škola podporujúca zdravie“- „Zdravá škola – základ zdravia“ - p. uč. Petnuchová - projekt zameraný na ochranu , prevenciu a výchovu ku zdravému životnému štýlu

2. „Zelená škola“ – Cieľom Zelenej školy je znížiť dopad školy na životné prostredie - téma Voda

3. „ Hovorme o jedle“ – V dňoch 16.- 20.10.2017 žila naša škola v duchu zdravého stravovania a zdravého životného štýlu. Zapojili sme sa do celoslovenského projektu „Hovorme o jedle“ , v rámci ktorého boli vyhlásené denné témy: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky, Plytvanie potravinami, Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov, Odkiaľ jedlo pochádza, Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek, Dodržiavaj pitný režim, Mäso, hydina, ryby, vajcia, Sleduj informácie na obale potravín – Značka kvality SK, Tuky a cukry z domácich surovín, Jedz a hýb sa. Ku každej téme sme uskutočnili niekoľko zábavno-výchovných a pre žiakov (i dospelých) poučných aktivít. Aktivity sa navzájom prelínali a jedna nadväzovala na druhú. Všetky mali však spoločný cieľ – vychovať zdravých a uvedomelých mladých ľudí, vytvoriť u nich základ zdravého spôsobu života natrvalo, schopných predať myšlienky zdravého povedomia svojmu blízkemu, či širšiemu okoliu. Veríme, že sa nám tento cieľ podarilo splniť a žiaci sa hravou a zábavnou formou naučili veľa o tom ako jednoducho, hravo, natrvalo, ale hlavne chutne podporovať svoje zdravie.

Všetky témy sme spolu s p. uč. Sarnovskou spracovali a do súťaže sme zaslali 10 prezentácií a 10 metodických listov. V celoslovenskom meradle, spomedzi 306 škôl, sme sa v poslednej vyhlásenej téme „Jedz a hýb sa!“ stali víťazmi a pre školu získali 330€ a zlatý diplom- p .uč. Petnuchová, Sedláková, Novická, Sarnovská, Kirovová.

4. „Volkswagen Slovensko“- enviroprojekt - získali sme 2 500€ na revitalizáciu školského skleníka - p. uč. Sedláková, Petnuchová

5.“Erasmus+ KA2“ – pripravili sme pre vzácnych medzinárodných hostí vzorové netradičné hodiny Čiastkové žiacke projekty - žiaci 5. a 6. ročníka – tvoria a prezentujú vytvorené projekty na tému „ Dreviny“, „Môj domáci miláčik“, „Zdravá výživa“, „Poznaj rastliny v triede“, „Lesný ekosystém“ -žiaci 7. ročníka – tvoria a prezentujú svoje projekty na tému „Nákazlivé ochorenia a ochrana zdravia“, „Recyklácia a separácia“, „Požiar a jeho hasenie“

-žiaci 8. ročníka – tvoria a prezentujú svoje projekty na tému „Zem v pohybe“ , „Cesta do hlbín Zeme“
-žiaci 9. ročníka – tvoria a prezentujú projekty na tému „Slovensko – náš domov“, „Cestujeme po Slovensku
Najkrajšie projekty žiakov sú vystavené v interiéry školy.

Besedy:„ Zdravé zúbky“, „Prevencia proti HIV a AIDS“, „Zdravý životný štýl“ s Dr. Kollárovou z RÚVZ v Košiciach (p. uč. Petnuchová)

Záujmová činnosť: „Veda nás baví“ – žiaci 6., 7. roč. - p.uč. Sedláková

Na výučbe predmetov prírodopis a chémia využívame učebnice týchto autorov:

Biológia:

Biológia pre 5. ročník základných škôl
Autori: PaedDr. Mária Uhereková, PhD., Mgr. Ida Hantabálová, Mgr. Angelika Matľáková, RNDr. Zuzana Ondrejičková, Mgr. Andrej Sitár, Ing. Iveta Trévaiová, 2009
ISBN 978-80-8091-130-0

Biológia pre 6. ročník základných škôl
Autori: PaedDr. Mária Uhereková, PhD., Mgr. Ida Hantabálová, Mgr. Angelika Matľáková, RNDr. Zuzana Ondrejičková, Mgr. Andrej Sitár, Ing. Iveta Trévaiová, 2009
ISBN 978-80-8091-180-5

Biológia pre 7. Ročník základnej školy a 2.ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Autori: PaedDr. Mária Uhereková, PhD., Ing. Iveta Trévaiová, Mgr. Angelika Matľáková, RNDr. Zuzana Piknová, Mgr. Andrej Sitár, Mgr. Ida Hantabálová, PaedDr. Katarína Čumová, 2011 ISBN 978-80-8091-221-5

Biológia pre 8. Ročník základnej školy a 2.ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Autori: PaedDr. Mária Uhereková, PhD., Ing. Iveta Trévaiová, Mgr. Angelika Matľáková, RNDr. Zuzana Piknová, Mgr. Andrej Sitár, Mgr. Ida Hantabálová, PaedDr. Katarína Čumová, 2011 ISBN 978-80-8091-221-5

Biológia pre 9. Ročník základnej školy a 4. Ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Autori: PaedDr Mária Uhereková, PhD. a kol.
ISBN 978-80-89431-34-2

Chémia:

Chémia pre 8.ročník základnej školy a 3.ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Autori: RNDr. Helena Vicenová, 2011
ISBN 978-80-8091-223-9

Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
RNDr. Helena Vincenová, doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
ISBN 978-890-8091-427-1

Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
RNDr. Helena Vicenová, doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
ISBN 978-80-8091-267-3

Geografia:

5.ročník:
GEOGRAFIA (pre 5.ročník základných škôl)
Autori: RNDr. Ivan Ružek,PhD., PaedDr. Monika Ružeková, RNDr. Peter Likavský CSc., RNDr. Mária Bizubová
ISBN 978-80-8042-571-5

6.ročník:
GEOGRAFIA (pre 6.ročník základných škôl a 1.ročník gymnázií s osemročným
štúdiom) Autori: RNDr. Peter Likavský CSc., RNDr. Ivan Ružek,PhD., PaedDr.Zuzana Vaňková, PaedDr. Monika Ružeková
ISBN 978-80-8042-572-2

7.ročník:
GEOGRAFIA (pre 7.ročník základných škôl a 2.ročník gymnázií s osemročným štúdiom)
Autori: doc. RNDr.Ladislav Tolmáči,PhD., NDr.Daniel Gurňák,PhD., RNDr. František Križan,PhD., RNDr.Terézia Tolmáčiová,PhD.
ISBN 978-80-8042-608-8

8.ročník:
GEOGRAFIA (pre 8.ročník základných škôl a 3.ročník gymnázií s osemročným štúdiom)
Autori: RNDr. Ivan Ružek,PhD., RNDr. Peter Likavský CSc.
ISBN 978-80-8042-629-3

9.ročník:
GEOGRAFIA (pre 9.ročník základných škôl a 4.ročník gymnázií s osemročným štúdiom)
Autori: prof. RNDr.Ladislav Tolmáči,PhD., NDr.Daniel Gurňák,PhD., RNDr. František Križan,PhD, prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.
ISBN 978-80-8042-188-2

Alternatívne učebnice:

Prírodopis a biológia: 5.ročník: Uhereková, Hantabálová
6.ročník: I.Hantabálová, Kvasničková a spol
7.ročník: R.Linc
8.ročník: R.Aubrecht
9.ročník: I.Hantabálová

Chémia:
Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
RNDr. Helena Vincenová a kolektív
8.ročník: Tomeček,Adamkovič
9.ročník: Šimek, Šramko

Pr. : Prírodoveda 9. roč. , I. Hantabálová, Pracovný zošit : Biológia pre 5. ročník, Biológia pre 6. ročník Ch. : Chémia pre 8. a 9. roč. , Joniaková

TÉMY LABORATÓRNYCH PRÁC

Biológia
5.ročník:
1. Pozorovanie a rozlišovanie jedlých a jedovatých húb
2. Poznávanie a rozlišovanie schránok mäkkýšov (ulitníkov a lastúrnikov).
3. Pozorovanie stavby tela ryby
4. Pozorovanie a spoznávanie rastlín okolia

6.ročník:
1. Pozorovanie buniek cibule
2. Pozorovanie vnútornej stavby Črievičky veľkej
3. Stavba tela kvitnúcich rastlín
4. Pozorovanie stavby tela dážďovky

7.ročník:
1. Stavba vtáčieho vajca
2. Vonkajšie prejavy činnosti srdca a prejavy dýchania
3. Prejavy dýchania.
4. Prvá pomoc pri poraneniach kože poranenia kože.
5. Ochrana zdravia.

8.ročník:
1. Pozorovanie a rozlišovanie minerálov a hornín.
2. fyzikálne vlastnosti minerálov
3. Pozorovanie a rozlišovanie hornín
4. Pozorovanie a rozlišovanie usadených hornín
5. poznávanie skamenelín

9.ročník:
1. Pozorovanie a poznávanie húb
2. Rozlíšenie životných procesov živočíchov podľa funkcií orgánových sústav.
3. Základná stavba organizmov
4. Mikroskopické pozorovanie a odlíšenie bunkovej stavby tiel organizmov.
5. Návrh optimálneho životného prostredia.

Chémia:
Laboratórne práce z Chémie pre 9.roč.
1) Chemické výpočty a reakcie
2) Dôkaz uhlíka a vodíka v organickej zlúčenine.
3) Kyselina octová a jej vlastnosti
4) Dôkaz vitamínu C v ovocí a zelenine

Laboratórne práce z Chémie pre 8.roč
1) Dôkaz vodíka
2) Dôkaz kyslíka
3) Meranie PH
4) Neutralizácia
5) Príprava solí

Laboratórne práce z Chémie pre 7.roč
1) Filtrácia
2) Kryštalizácia
3) Skúmanie rôznych druhov vôd
4) Rozklad peroxídu vodíka
5) Hasenie plameňa oxidom uhličitým

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk