Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

PK Dejepis, Občianska náuka, Etická výchova, Náboženská výchova1. zloženie PK

DEJEPIS
Mgr. Schmidtová Lýdia
Mgr. Meltzerová Zita
Mgr. Ivanová Anna

OBČIANSKA NÁUKA
Mgr. Schmidtová Lýdia
Mgr.Meltzerová Zita
Mgr. Schvarcingerová Dominika
Mgr. Stretavská Jana

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
Mgr. Szemenyáková Slávka

ETICKÁ VÝCHOVA
Mgr. Lenka Nižníková
Mgr. Ľudmila Bayerová
Mgr.Ľuboslava Bozogáňová
Mgr. Janette Závacká
Mgr. Adamčíková Soňa
Mgr. Erika Šmelková
Mgr. Eva Borošová

2. vyučovanie - počet hodín týždenne

Dejepis:
5., .7., 8. ročník: 1 hodiny týždenne
9. ročník: 3 hodiny týždenne

Občianska náuka:
6., 7., 9. ročník: 1 hodina týždenne

Náboženská výchova:
5., 6., 7., 8., 9. ročník: 1 hodina týždenne

Etická výchova:
5., 6., 7. ročník: 1 hodiny týždenne
8. ročník: 1/2 hodiny týždenne

3. charakteristika predmetu

Predmety predmetovej komisie
- Dejepis a Občianska náuka patria do vzdelávacej oblasti
Človek a spoločnosť:

Cieľom vzdelávacej oblasti je zoznámiť žiakov s vývojom ľudskej spoločnosti s najvýznamnejšími spoločenskými javmi a procesmi, ktoré sa premietajú do každodennéhoživota a vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi prírodou a spoločnosťou. Poznanie minulosť svojho národa ako aj národov Európy a sveta, oboznámenie sa so zemepisnými charakteristikami svojej vlasti a regiónov sveta a utváranie pozitívnych občianskych postojov je predpokladom získania občianskych kompetencií, ktoré patria ku kľúčovým vo vzdelávaní. Žiaci cez poznanie najbližšieho prostredia (rodina, škola), ktorého sú súčasťou, získavajú základné vedomosti o svojom najbližšom spoločenskom prostredí, o miestnej obci, regióne a o ostatných regiónoch Slovenska.

-Náboženská a etická výchova patria do vzdelávacej oblasti
Človek a hodnoty:

Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa realizuje v povinne voliteľných učebných predmetoch etická výchova alebo náboženská výchova.
Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k rozvíjaniu schopností a spôsobilostí žiakov a vedie ich k:
 • sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,
 • hodnoteniu, zaujímaniu stanovísk, rozlišovaniu dobra od zla,
 • spoznávaniu efektívnej komunikácie, dôvodov a prvkov prosociálneho správania primeraného veku,
 • spoznávaniu zásad dobrých medziľudských vzťahov,
 • zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt, postojov a sociálnych noriem,
 • rozvíjaniu sociálnych zručností,
 • formovaniu spoločenstva žiakov,
 • rozvíjaniu a reflexii v otázkach Boha, významu sveta, zmyslu a hodnoty života a noriem pre konanie človeka a dávaniu odpovede na základe zjavenia a viery v cirkvi,
 • oboznamovaniu so skutočnosťou viery a s posolstvom, na ktorom sa viera zakladá a napomáhaniu prostredníctvom uvažovania rozumom zdôvodniť vieru,
 • prijímaniu osobných rozhodnutí vo vzťahu k iným konfesiám a náboženstvám, k svetonázorom a ideológiám a podpore pochopenia a tolerancie voči rozhodnutiam druhých,
 • motivácii k osobnému náboženskému životu a k zodpovednému konaniu v cirkvi a v spoločnosti.

4. aktivity

Dejepis:
 • Pamätný Deň Holokaustu, Exkurzia synagógy,
 • Exkurzia Krakow
 • RR-Deň vzniku Ústavy SR, Svet.deň mieru, História Vianoc, Výročie vzniku SR
 • Exkurzia MČ Juh – historické pamiatky
 • Dejepisná olympiáda-príprava školského kola a príprava na postupové kolá
 • Exkurzia Kežmarok
 • Krúžok Potulky históriou s debatami
Občianska náuka:
 • RR-Deň vzniku Ústavy SR, Výročie vzniku SR,Svet.deň mieru, Ľudské práva
 • Exkurzia MČ Juh – samospráva
 • Besedy s právnikom
Náboženská výchova:
 • Exkurzia kostola
 • Príprava adventných vencov
 • Rozhlas.relácia- MIKULÁŠ, ADVENT
 • Biblická olympiáda
 • Príprava na Prvé sväté prijímanie
Etická výchova:
 • Detský čin roka
 • „Cesta“ realizácia projektu k emocionálnej zrelosti
 • Rozvíjanie prosociálneho správania žiakov
 • Beseda s gynekologičkou
 • Beseda – Čas premien
 • Beseda s odborníkom/ -dospievanie

5. súťaže:

Dejepis – Postupové kolá dejepisnej olympiády

NABV – Postupové kolá Biblickej olympiády

OBN - Súťažné kolá turnaja Východoslovenskej Debatiády

6. úspechy:

Úspechy v šk.roku 2016/2017

UČEBNICE
 • Dejepis
 • Občianska náuka
 • Náboženská výchova
 • Etická výchova
Dejepis:

5. ročník – MIHÁLIKOVÁ,M.-TONKOVÁ,M.:Dejepis pre 5.ročník základných škôl, SPN2009.
– ISBN 978-80-10-01795-9

6. ročník KRASNOVSKÝ,B.-MIHÁLIKOVÁ,M.-TONKOVÁ,M.:
Dejepis pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
ISBN 978-80-10-01872-7

7.ročník LUKAČKA,J.-TONKOVÁ,M.-KAČÍREK,Ľ.-HANOVÁ,S.:
Dejepis pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, SPN 2011.
ISBN 978-80-10-02061-4

8.ročník – BEDNÁROVÁ,M.-KRASNOVSKÝ,B.-ULRICHOVÁ,B.:
Dejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
ISBN 978-80-10-8115-043-2
Dejepisný atlas : Gurňák, D. : Štáty v premenách storočí

9.ročník – KOVÁČ,D.-KRATOCHVÍL,V.-KAMENEC,I.-TKADLEČKOVÁ,H.:
Dejepis pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
ISBN 978-80-8120-0189-9

Občianska náuka:
5.ročník DROZDÍKOVÁ,A.-ĎURAJKOVÁ,D.:
Občianska náuka pre 5.ročník základných škôl. Bratislava, SPN 2009.
ISBN 978-80-10-01764-5

6. ročník DROZDÍKOVÁ,A.-ĎURAJKOVÁ,D.:
Občianska náuka pre 6.ročník základných škôl. Bratislava, SPN 2009.
ISBN 978-80-10-01805-5

7. ročník DROZDÍKOVÁ,A.:Občianska náuka pre 7.ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, SPN 2012.
ISBN 978-80-10-02266-3

9. ročník KOPECKÁ,H.-MUCHOVÁ,E.: Občianska náuka pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, SPN 2012.
ISBN 978-80-10-02295-3


Náboženská náuka:
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník


Etická výchova:
5.ročník
6.ročník
7.ročník
8.ročník

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk