Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

PK Matematika, Fyzika, Informatika1. zloženie PK

Mgr. Vysopalová Eva – vedúca PK
Mgr. Kirešová Beáta
Mgr. Blašková Zuzana
RNDr. Petnuchová Viera
Mgr. Lucia Jurková
Ing. Jakešová Jana
Mgr. Görcsösová Erika
Mgr. Kamila Nagyová
Mgr. Marcela Drabantová
Mgr. Milan Švider
PaedDr. Jarmila Briškárová
Mgr. Veronika Ballová

2. vyučovanie (počet hodín za týždeň)

Matematika

5.ročník: 4 hodiny + 1 hodina
6.ročník: 4 hodiny + 1 hodina
7.ročník: 4 hodiny + 1 hodina
8.ročník: 4 hodiny
9.ročník: 5 hodín

Informatika

5.ročník: 1 hodina
6.ročník: 1 hodina
7.ročník: 1 hodina
8.ročník: 1 hodina
9.ročník: 1 hodina

3. charakteristika predmetov PK

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Matematika
Informatika

MATEMATIKA
CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU
Učebný predmet matematika v nižšom sekundárnom vzdelávaní je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament:
„Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“
„Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch, mierkach a štruktúrach, základné operácie a základné matematické prezentácie, chápanie matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka odpovede. Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v každodennom kontexte doma, v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov. Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky, chápať matematický dôkaz, komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky.
Pozitívny postoj v matematike je založený na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť.“
Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Obsahový a výkonový štandard uvedený pre jednotlivé ročníky je štandard, ktorý sa má splniť najneskôr v uvedenom ročníku.

Vzdelávací obsah učebného predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Geometria a meranie
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Logika, dôvodenie, dôkazy.

V tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami sa dokončuje
vytváranie pojmu prirodzeného čísla, desatinného čísla, zlomku a záporných čísel. Žiaci sa oboznamujú s algoritmami počtových výkonov v týchto číselných oboroch. Súčasťou tohto okruhu je dlhodobá propedeutika premennej, rovníc a nerovníc.
V tematickom okruhu Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy žiaci objavujú kvantitatívne a priestorové vzťahy, zoznámia sa s pojmom premennej veličiny a jej prvotnou reprezentáciou vo forme, tabuliek, grafov a diagramov. Skúmanie týchto súvislostí smeruje k zavedeniu pojmu funkcie.
V tematickom okruhu Geometria a meranie sa žiaci zoznamujú so základnými geometrickými útvarmi, skúmajú a objavujú ich vlastnosti. Učia sa zisťovať odhadom, meraním a výpočtom veľkosť uhlov, dĺžok, povrchov a objemov. Riešia polohové a metrické úlohy z bežnej reality. Dôležité miesto má rozvoj priestorovej predstavivosti.
V tematickom okruhu Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa žiaci naučia systematicky vypisovať možnosti a zisťovať ich počet, čítať a tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát, rozumieť bežným pravdepodobnostným a štatistickým vyjadreniam.
V tematickom okruhu Logika, dôvodenie, dôkazy, ktorý sa prelína celým matematickým učivom, rozvíjajú žiaci svoju schopnosť logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky.

INFORMATIKA
CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika
rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.
Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy. Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme. Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty.

ČLOVEK A PRÍRODA
FYZIKA

FYZIKA
CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU
Fyzika patrí medzi prírodovedné predmety. Jej základnou charakteristikou je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote, ako aj ich porozumenie. Toto porozumenie si vyžaduje interdisciplinárny prístup, teda úzku spoluprácu s matematikou, chémiou, biológiou, geografiou a s využitím IKT.
Dôležitou úlohou učebného predmetu fyzika je rozvíjanie pozitívneho vzťahu žiakov k prírodným vedám a to prostredníctvom aktívneho poznávania a systematického bádania. Žiaci majú možnosť osvojiť si formy skúmania fyzikálnych javov. Každý žiak dostane základy, ktoré z neho urobia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov v reálnom živote, získa schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam ako zdravie, životné prostredie, odpady, nová technika a podobne. Výučba fyziky má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania.
Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov –aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov – aktivity ako sú experimenty, diskusia, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca s informáciami.
Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti.

4. aktivity

Týždeň prírodovedných predmetov
Týždeň vedy a techniky SR
Týždeň matematiky
Detská konferencia
Exkurzia do Budapešti – Palác zázrakov a Tropicárium
Exkurzie do technického múzea – podľa ponúk múzea
Exkurzia do Steel Parku
Spolupráca s PF UPJŠ – jednoduché pokusy z fyziky v laboratóriách univerzity a pokusy v škole v rámci Týždňa prírodovedných predmetov
Exkurzie v CVČ Domino – planetárium
Tvorba projektov žiakmi podľa tém matematiky v jednotlivých ročníkoch – pôdorys školy, finančná matematika, renovácia bytu, makety mestečka, rímske čísla....

5. súťaže

Žiakov zapájame do súťaží odporúčaných MŠ SR:
Matematická olympiáda
Fyzikálna olympiáda
iBobor
a korešpondenčných súťaží MATIK, MALYNÁR, FYZ IQ, Pikomat, Pikofyz.
Do ďalších súťaží je zapojenie podľa záujmu žiakov.

6. úspechy: Úspechy v šk.roku 2016/2017


7. projekty

Planéta vedomostí

8. odkazy

www.iuventa.sk MO, FO
www.supermatematika.sk testy pre žiakov
http://phet.colorado.edu/en/simulations/translated animácie na fyziku
VV
SW
WORD - 9. ročník
Hranoly
Ihlan1
Ihlan2
Objem ihlana
Povrch kužeľa
Ihlany s rôznymi podstavami
Guľa

9. Informatika - texty
13.02. Scratch 1 - Skúmame Scratch
27.02. Scratch 2 - Animácie
- pomocný súbor Scratch 2 - Postava

10. Matematika - geogebra súbory
PL1a
PL1b
PL2a
PL2b
TN1
TN2

Iná forma:
PL1a
PL1b
PL2a
PL2b
PLTN1
PLTN2

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk