Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

PK Slovenský jazyk a literatúra1. zloženie PK:
 • Mgr. Soňa Adamčíková - vedúca PK
 • Mgr. Ľudmila Bayerová
 • Mgr. Slávka Dankovičová
 • Mgr. Lenka Nižníková
 • Mgr. Zlatica Smoradová

2. vyučovanie:
 • 5.ročník: 5 hodín / týždeň
 • 6.ročník: 5 hodín / týždeň
 • 7.ročník: 4 hodiny / týždeň + 2 hodiny nejazykový variant
 • 8.ročník: 5 hodín / týždeň
 • 9.ročník: 5 hodín / týždeň

3. charakteristika predmetu

Výučba predmetu slovenský jazyk a literatúra má za cieľ dosiahnutie schopnosti aktívne využívať vedomosti z jazyka pri vlastnej produkcii písaných či hovorených prejavov. Jazyk je preto chápaný ako nástroj myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Rozvíjajú sa komunikatívne kompetencie. Výrazne sa posilňuje komunikatívno-zážitkový model vyučovania jazyka. Najväčší akcent sa kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod.
Vyučovanie literárnej výchovy je zamerané na pochopenie textu ako celku. Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote. Chápe jazyk ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov.
Výučba slovenského jazyka a literatúry je realizovaná v štyroch jazykových kompetenciách, ktorými je počúvanie, komunikácia, čítanie a písanie s porozumením.

4. aktivity:
 • Vydávanie školského časopisu Staničiarik
 • Vysielanie jazykových okienok
 • Rozhlasové relácie
 • Organizácia divadelných predstavení
 • Návštevy knižnice pre deti a mládež
 • Organizácia Týždňa rodného jazyka
 • Organizácia školského kola recitačnej súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko
 • Organizácia školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
 • Účasť na súťažiach vo vlastnej tvorbe
 • Organizácia literárnych exkurzií pre 5.ročník - Habakuky, pre 8.a 9.ročník - Jasenová, Martin

5. súťaže:
 • recitačné súťaže
  • Hviezdoslavov Kubín
  • Šaliansky Maťko
  • Dobšinského Košice
  • Slovo bez hraníc
 • Vedomostné súťaže
  • Olympiáda zo slovenského jazyka
 • Súťaže vo vlastnej tvorbe
  • Európa v škole
  • Šumenie
  • Literárne Košice Jána Štiavnického
  • Prečo je voda vzácna?
  • Múdra príroda
  • Literárny Kežmarok
  • Cesty za poznaním minulosti
 • Iné súťaže
  • Sklený motýľ
  • Detský čin roka

6. úspechy: Úspechy v šk.roku 2018/2019
7. projekty:
 • Európa v škole
 • Detský čin roka

8. odkazy:
Prehľad učebníc slovenského jazyka a literatúry

Ročník Slovenský jazyk Literatúra
5.ročník PaedDr. Jarmila Krajčovičová, Jana Kesselová Schválená MŠ SR pod č.CD-2009-32323/31706-1:911 zo16.9.2009 ako učebnicu SJ pre ZŠ ISBN 978-80-10-02162-8 PaedDr. Jarmila Krajčovičová, Mgr. Jela Krajčovičová Vydalo Združenie EDUCO, 2011 Schválilo MŠ SR pod č.MŠSR-2010- 1427/4149-4:919 zo dňa 4.2.2010 ako učebnicu Literárna výchova pre 5.ročník ZŠ.ISBN 978-80-89431-23-6
6.ročník PaedDr. Jarmila Krajčovičová, Jana Kesselová SPN – Mladé letá Bratislava 2009 Schválená MŠ SR dňa 26.11.2009 číslo CD-2009-38153/44141-5:919 ako učebnicu SJ pre 6.roč .ZŠ ISBN 978-80-10-01800-0 Mgr. Daniela Petríková, Združenie EDUCO Prievidza 2010 Schválená MŠ SR dňa 20.12.2010 pod číslom 2010-18901/48722:4-919 ako učebnica literárnej výchovy pre 6. ročník ZŠ ISBN 978-80-89431-15-1
7.ročník PaedDr.Jarmila Krajčovičová, Doc.PaedDr.Jana Kesselová CSc.SPN Bratislava 2011 Schválená MŠ SR 28.júla 2010 – 10212/27442:4/919 ako učebnicu SJ pre 7.roč. ZŠ ISBN 978-80-10-02174-1 Mgr. Daniela Petríková Združenie EDUCO Prievidza Schválená MŠ SR dňa 19.5.2011 pod číslom 2011-6095/18655:4-919 ako učebnica literárnej výchovy pre 7.ročník ZŠ ISBN 978-80-89431-17-5
8. ročník PaedDr. Jarmila Krajčovičová, Jana Kesselová SPN Mladé letá Bratislava Schválilo MŠ SR dňa 1.6.2011 pod č.2011-6554/20301:4-919 ako učebnicu SJ pre 8.roč.ZŠ ISBN 978-80-10-02039-3 Mgr. Daniela Petríková, Vydavateľstvo VKU a.s.Harmanec 2011 Schválená MŠ SR dňa 3.8.2011 pod číslom 2011-10862/29286:4/919 ako Literárna výchova pre 8. ročnik ZŠ ISBN 978-80-8042-625-5
9.ročník PaedDr. Jarmila Krajčovičová. PhDr, Milada CatlíkováOrbis Pictus Istropolitana,spol.s.r.o. Bratislava, v roku 2007.Schválilo MŠ SR dňa 29. júna 2007 pod číslom CD-2007-9394/19328-1:091 ako učebnicu SJ pre 9.roč.ZŠ Mgr. Daniela Petríková, Vydavateľstvo VKU a.s.Harmanec 2011 Schválené MŠ SR 15.12.2011 pod č. 2011-18447/59978:4-919 ako učebnicu Lit. výchova pre 9. roč. ZŠ ISBN 978-80-8042-626-2

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk