Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

PK Technika, Svet práce, Telesná a športová výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Výchova umením1. zloženie PK

vedúca PK
Ing. Jana Jakešová - T

členovia
Mgr. Katarína Dubeňová - VV
Mgr. Katarína Podhájecká - HV,VÚ
Mgr. Janette Koššuthová - TV
Mgr. Ján Martinko - TV
Mgr. Lívia Slovinská - TV
Mgr. Daniela Cicoňová - HV
Mgr. Martina Sarnovská - HV
PaedDr. Jarmila Briškárová - HV

2. vyučovanie- počet hodín týždenne

Technika – T
7. ročník - 3 hod
8. ročník - 3 hod

Svet práce – SvP
7. ročník - 3 hod
8. ročník - 3 hod

Výtvarná výchova – VV
5. ročník - 3 hod
6. ročník - 3 hod
7. ročník - 3 hod

Výchova umením – VU
8. ročník - 0,5 hod

Hudobná výchova – HV
5. ročník - 3 hod
6. ročník - 3 hod
7. ročník - 3 hod

Telesná výchova a šport – TvaŠ
5. ročník - 4 hod
6. ročník - 4 hod
7. ročník - 4 hod
8. ročník - 4 hod
9. ročník - 4 hod

3. charakteristika predmetov

Technika a Svet práce
  • zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.
  • Koncepcia vzdelávacej oblasti vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.
  • Vzdelávacia oblasť sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitou zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je založená na tvorivej spolupráci žiakov.
Výtvarná výchova
  • plynulo nadväzuje na výtvarnú výchovu v primárnom vzdelávaní. Rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Vzhľadom na psychický vývin zodpovedajúci veku, ustupuje spontánny prístup k vyjadrovaniu seba samého a vyjadrovaniu vonkajších podnetov. Väčšina žiakov v tomto období stráca svoju prirodzenú výrazovosť.
Výchova umením
  • nadväzuje na predmety hudobná výchova a výtvarná výchova v predchádzajúcich ročníkoch základnej školy. Má žiakom sprostredkovať živú skúsenosť umenia a svetové a národné kultúrne dedičstvo. Ťažiskovo vychádza z hudobného umenia a z vizuálnych umení – výtvarného, architektúry, dizajnu a filmu. Prierezovo obsahuje prvky literárneho a dramatického umenia.
  • zámerom tohto predmetu je optimálne formovať osobnosť – emocionalitu a intelekt žiakov tak, aby si prostredníctvom tvorivých činností a komunikácie s umením vytvárali svoj autentický spôsob bytia. Prostredníctvom činnostného vyučovania, vzájomným prepojením tvorivého a objaviteľského princípu vytvárať predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych životných podnetov a znalostí tak, aby sa umenie stalo imanentnou súčasťou života žiakov.
Hudobná výchova
  • umožňuje žiakom tvorivo si osvojovať hudbu a spoznávať hudobné umenie v kontexte s inými druhmi umenia. Základnými prostriedkami hudobno-výchovnej práce sú rozmanité hudobné činnosti, ktoré podporujú celkovú hudobnosť žiakov, ich záujem o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych schopností, emocionálnej inteligencie, tvorivého myslenia s využitím špecifík národnej, regionálnej a svetovej hudobnej kultúry. Formuje estetický, citový a morálny základ osobnosti žiakov s dôrazom na sebauvedomovanie, sebavýchovu a sebareflexiu, porozumenie a solidaritu pre ochranu prírody, kultúrnych hodnôt Slovenska a vlastného regiónu, toleranciu k iným kultúram a národom. Utvára a rozvíja hudobno-estetické schopnosti, zručnosti, vedomosti, návyky, skúsenosti, názory a vlastné postoje žiakov pri prehlbovaní hudobného zážitku aj na uvedomené vnímanie a na aktívny hudobný prejav.
Telesná výchova a šport
  • poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností a návykov.
  • poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie.
  • Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaţí pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav ţiakov.

4. aktivity


5. súťaže a úspechy

Úspechy v šk.roku 2016/2017

6. projekty
Zelená škola
Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk