Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

PK Technika, Svet práce, Telesná a športová výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Výchova umením1. zloženie PK

vedúca PK
Ing. Jana Jakešová - T

členovia
Mgr. Soňa Jenčušová - T
RNDr. Viera Petnuchová - T
RNDr. Andrea Sedláková - T
Mgr. Katarína Dubeňová - VV
Mgr. Katarína Balážová - VV
Mgr. Ľuboslava Bozogáňová - VV
Mgr. Ján Martinko - TaŠV
Mgr. Katarína Šarišská - TaŠV
PaedDr. Erik Švec - TaŠV
Mgr. Eva Borošová - HV
Mgr.Veronika Parimuchová - HV
Mgr. Janette Závacká - HV
Mgr. Milan Švider - HV
PaedDr. Jarmila Briškárová - HV

2. vyučovanie- počet hodín týždenne

Technika – T
5. ročník - 4 hod
6. ročník - 4 hod
7. ročník - 4 hod
8. ročník - 4 hod

Výtvarná výchova – VV
5. ročník - 4 hod
6. ročník - 4 hod
7. ročník - 4 hod
8. ročník - 4 hod

Hudobná výchova – HV
5. ročník - 4 hod
6. ročník - 4 hod
7. ročník - 4 hod
8. ročník - 4 hod

Telesná a športová výchova – TvaŠ
5. ročník - 4 hod
6. ročník - 4 hod
7. ročník - 4 hod
8. ročník - 4 hod
9. ročník - 2 hod

3. charakteristika predmetov

Technika

• zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.
• Koncepcia vzdelávacej oblasti vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.
• Vzdelávacia oblasť sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitou zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je založená na tvorivej spolupráci žiakov.

Výtvarná výchova

• plynulo nadväzuje na výtvarnú výchovu v primárnom vzdelávaní. Rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Vzhľadom na psychický vývin zodpovedajúci veku, ustupuje spontánny prístup k vyjadrovaniu seba samého a vyjadrovaniu vonkajších podnetov. Väčšina žiakov v tomto období stráca svoju prirodzenú výrazovosť.

Hudobná výchova

• umožňuje žiakom tvorivo si osvojovať hudbu a spoznávať hudobné umenie v kontexte s inými druhmi umenia. Základnými prostriedkami hudobno-výchovnej práce sú rozmanité hudobné činnosti, ktoré podporujú celkovú hudobnosť žiakov, ich záujem o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych schopností, emocionálnej inteligencie, tvorivého myslenia s využitím špecifík národnej, regionálnej a svetovej hudobnej kultúry. Formuje estetický, citový a morálny základ osobnosti žiakov s dôrazom na sebauvedomovanie, sebavýchovu a sebareflexiu, porozumenie a solidaritu pre ochranu prírody, kultúrnych hodnôt Slovenska a vlastného regiónu, toleranciu k iným kultúram a národom. Utvára a rozvíja hudobno-estetické schopnosti, zručnosti, vedomosti, návyky, skúsenosti, názory a vlastné postoje žiakov pri prehlbovaní hudobného zážitku aj na uvedomené vnímanie a na aktívny hudobný prejav.

Telesná a športová výchova

• poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností a návykov.
• poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie.
• Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaţí pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav ţiakov.

4. aktivity

O putovný pohár RŠ
Pizza cup jeseň
ZLND, ŠŠL
Štvorylka
Účelové cvičenie v prírode
Návšteva technického pracoviska
Týždeň vedy a techniky SR

5. súťaže a úspechy

Postupové kolá Technickej olympiády
Postupové kolá ZLND, ŠŠL

Úspechy v šk.roku 2018/2019

6. projekty

Zelená škola
Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk