Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

Zverejňujeme voľné pracovné miesto – školský psychológV zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste.

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola
Staničná 13
040 01 Košice

Kategória pedagogických zamestnancov:
školský psychológ

Kvalifikačné predpoklady:
Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: skola@zsstanicnake.sk

Po osobnom pohovore predložiť ďalšie doklady:
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti.

Iné doplňujúce údaje:
Nástup do zamestnania: dohodou
Úväzok: 20%

Kontakt:
Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
tel.: 055/625 68 96, e-mail: skola@zsstanicnake.sk
Doklady prosíme zasielať e-mailom, príp. osobne na riaditeľstvo školy
O termíne výberového konania budeme informovať iba vybratých uchádzačov.

PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy


Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk