Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Druhý krok

Grantový program Nadácie TV Markíza Druhý krok je vzdelávací program zameraný na prevenciu pred šikanovaním medzi žiakmi piatych ročníkov základných škôl. Prostredníctvom grantu „Urobte druhý krok v prevencii pred šikanovaním“ a metodiky Druhý krok dokážu školy zvyšovať mieru prevencie pred šikanovaním na školách a tým klásť vyšší dôraz na detské duševné zdravie.

Prechod na 2. stupeň základnej školy, zmeny v zložení spolužiakov, noví učitelia, rozšírenie predmetov a to všetko v čase intenzívneho obdobia dospievania spojeného s výraznými fyzickými a psychickými zmenami. 5. ročník považujú učitelia za najproblematickejšie obdobie žiakov a žiačok. Rozvoj sociálnych zručností, sociálnej komunikácie a zručnosti riešenia morálnych problémov je v tomto období veľmi dôležitý.

Program Druhý krok, ako jeden z preventívnych nástrojov pred šikanovaním, sa zameriava na rozvoj empatie, znižovanie agresivity a posilňovanie tolerancie. Program Druhý krok kladie dôraz na sociálno-emocionálne učenie a sociálne zručnosti ako súčasť riešenia problému šikanovania. Učebné plány a osnovy založené na výsledkoch výskumov, v ktorých je zakomponované rozvíjanie sociálno-emocionálnych kompetencií, pomáha budovať fyzicky a emočne bezpečné školské prostredie a dokonca zabezpečuje a zlepšuje výkon žiakov. Program sociálno-emocionálneho učenia Druhý krok sa zameriava na základné sociálno-emocionálne zručnosti, ktoré sú obzvlášť dôležité v prevencii šikanovania, zahrňujúc rozvoj empatie, riadenia emócií a riešenia sociálnych problémov. Súčasťou týchto lekcií je tiež budovanie priateľstva a asertivity, ktoré predstavujú kľúčové zručnosti v prevencii šikanovania.

Školy podporené grantovým programom Nadácie TV Markíza UROBTE DRUHÝ KROK v prevencii pred šikanovaním“získajú účasť na školení a vzdelávacie materiály, prostredníctvom ktorých získajú zručnosti a skúsenosti na prevenciu a včasnú intervenciu pri riešení problémov detí a žiakov v správaní a ich psychosociálnom rozvoji. Program Druhý krok a jeho metodika je akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

DRUHÝ KROK ponúka riešenie na súčasný problém v školách, kde čím ďalej, tým viac narastá agresivita, šikana, útoky na učiteľov a intolerancia voči odlišnostiam. Súčasťou výučbových materiálov sú veľkoplošné fotografie, ktoré znázorňujú situácie z každodenného života detí a obsahujú presnú metodickú inštrukciu pre učiteľov. Vďaka nim môžu učitelia vysvetliť a poradiť deťom, ako zvládať agresiu, násilie, hyperaktivitu či introverziu a rozvíjať tak ich empatiu, komunikačné zručnosti, morálne správanie a celkovú súdržnosť v triede.

Koordinátor: Mgr. Lenka Kalafusová