Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Zameranie školy

Výučba jazykov

Od školského roku 1985/86 sme boli jednou z piatich škôl v Košiciach, ktoré mali priznaný Štatút školy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov

Žiaci druhého ročníka na konci školského roku absolvovali prijímacie pohovory do jazykovej triedy, v ktorej sa od tretieho ročníka učili ruský jazyk a od piateho ročníka im pribudol jazyk anglický.
Zmeny vo vyučovaní cudzích jazykov nastali v prelomovom šk. roku 1989 – 90, kedy sa masovo začali vyučovať na základných školách cudzie jazyky. Bola zavedená možnosť voľby vyučovacích variantov.
Naša škola od školského roku 1990 – 91 rozšírila ponuku: od tretieho ročníka sa žiaci, namiesto ruského jazyka, učili anglický jazyk a od piateho ročníka mali možnosť voľby medzi ruštinou, nemčinou a francúzštinou.
Od školského roku 1991 – 92 sme začali s výučbou anglického jazyka od prvého ročníka ( ako nepovinný predmet).
Od tretieho ročníka každoročne zriaďujeme jazykové triedy , do ktorých vyberáme žiakov po úspešnom absolvovaní prijímacích pohovorov. Aby sme nemuseli skončiť s výučbou druhého cudzieho jazyka od piateho ročníka, rozhodli sme o systéme výučby, podľa ktorého od piateho ročníka majú žiaci v triedach s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov možnosť zvoliť si povinne voliteľný jazyk (nemecký alebo francúzsky). Zvolený jazyk sa im v siedmom ročníku stáva povinným predmetom.
Žiaci, ktorí sú mimoriadne jazykovo nadaní majú možnosť od siedmeho ročníka vybrať si ,opäť ako nepovinný predmet, tretí cudzí jazyk. Títo žiaci ukončia základnú školu so znalosťou dvoch, resp. troch, cudzích jazykov, ostatní žiaci školy sa učia jeden cudzí jazyk. V ponuke máme výučbu anglického, nemeckého, francúzskeho a opäť aj ruského jazyka – zatiaľ ako nepovinného predmetu. Využívame tým odborný potenciál našich učiteľov cudzích jazykov. V školskom roku 2003/2004 sme začali učiť nemecký a francúzsky jazyk ako nepovinný už od 3. ročníka. U rodičov vzbudila táto ponuka veľký záujem.
Meno našej školy sa vďaka dosiahnutým vyučovacím výsledkom a umiestnení v súťažiach v rámci mesta, regiónu i SR dostalo do povedomia širokej verejnosti. Okrem žiakov z obvodu školy dochádzajú k nám žiaci z celých Košíc, ba i okolitých dedín.

Aktivity vo výučbe cudzích jazykov

Z predchádzajúcej tabuľky vyplýva, že najväčší záujem na škole je o výučbu anglického jazyka. Žiaci získavajú dobré vedomosti a bez problémov pokračujú v štúdiu na strednej škole. Praktické a teoretické zručnosti žiaci získavajú tým, že aktivity predmetovej komisie cudzích jazykov smerujú rôznymi smermi.

Návštevy

 • Dôležitým impulzom pre žiakov bola návšteva pána Williama Clarka z Floridy v školskom roku 1990/91, ktorý na našej škole pôsobil 4 mesiace. Jeho priateľský prístup spôsobil, že žiaci prestali mať komunikačné zábrany, sami si dokázali, že sa dokážu dorozumieť s cudzincom. Veľkým prínosom bol fakt, že žiaci mali možnosť aktívne počuť americkú angličtinu, mohli porovnávať rozdiely medzi tým, čo sa doposiaľ učili, a tým ako hovoria v USA. Vďaka p. Clarkovi sa rozšírili i písomné kontakty medzi našimi žiakmi a rovesníkmi z Floridy, neskôr i iných častí USA.Prvýkrát žiaci školy vycestovali na poznávací zájazd do Paríža v júni 1992. Práve tu sa zrodila spolupráca a výmena skúseností so školou v Paríži. V školskom roku 1993/94 sa vybratí žiaci školy zúčastnili 10 dňového zájazdu do Londýna, kde bývali v rodinách ( nadviazali osobné kontakty trvajúce dodnes) a chodili do miestnej školy. Tu mali možnosť konfrontovať náš školský život ( ranný nástup do školy, prestávky, predmety, vzťah učiteľ – žiak) so životom v anglickej škole. Významným poznatkom bolo, že v anglickej škole pracuje každý sám za seba, neodpisujú sa domáce úlohy, nedáva sa odpisovať na previerkach vedomostí.
 • V roku 1993 sme na škole privítali dvojicu mladých priateľov z ďalekej Austrálie, ktorí žiakom priblížili v angličtine život v Austrálii. Hovorili o rozdieloch v školskom systéme Slovenska a Austrálie.
 • Pani učiteľka FJ – PaedDr. Eva Pillarová vyhrala v roku 1992 konkurz na mesačný študijný pobyt vo Francúzskom Paríži, v roku 2002 v Grenoble,
 • učiteľ Aj bol v roku 1997 na polročnom pobyte v USA,
 • učiteľka Nj, Mgr. Sekeráková, sa cez prázdniny v roku 1999 zúčastnila mesačného kurzu v Nemecku (Dusseldorf) na Goetheho inštitúte.
 • V lete 1996 navštívila naša kolegyňa, Mgr. Bartošová, Škótsko. Nadviazala kontakty so školou v Dunse.
 • V školskom roku 2001/2002 sa 12 žiačok školy zúčastnlo 10 dňového jazykového pobytu v maďarskom Velence.
 • V školskom roku 2002/2003 školu navštívil manželský pár z US Steelu, ktorý pochádza z USA. Vďaka ich pomoci škola získala od US Steelu darom 5 PC.
 • V októbri 2002 sme mali návštevu zo škótskeho Dunse.
 • Žiaci školy sa pravidelne v máji zúčastňujú poznávacovzdelávacej exkurzie do Paríža.

Písomné kontakty

Pre žiakov školy sú zaujímavé aj písomné kontakty s konkrétnymi školami v krajinách:

 • V Škótskej škole v Dunse – Berwiskshire High School,
 • Vo Francúzsku so školou v Paríži
 • V Nemecku – so školou v Cottbuse na A. Bechers str. 1,
 • V Česku – so školou v Žamberku, chystáme spoluprácu so školou v Liberci.
 • V rámci projektu eTwinning – so školou v Taliansku a Španielsku.

Na základe získaných adries od kolegov, od bývalých žiakov školy, z časopisov, si žiaci dopisujú s kamarátmi v USA a Kanade.

Z čoho sa učíme

V školskom roku začala aktívna spolupráca s Britisch Council a francúzskymi linguistami so sídlom v Košiciach. Na hodinách cudzích jazykov žiaci pracujú s časopismi. O ich záujme svedčí fakt, že sa tešia na každé nové číslo. Menší žiaci odoberajú Hello, starší žiaci Friendship v anglickom, Hurra v nemeckom a Lamitie vo francúzskom jazyku. Na hodinách angličtiny sú žiaci vedení k tomu, aby aktívne pracovali s textom, čítajú literatúru. Využívajú na to romány zo svetovej literatúry, ktoré sú prepísané v rôznych stupňoch obtiažnosti. Na hodinách pracujeme s najnovšími učebnicami, ktoré odporúča MŠ SR, žiaci sa učia pracovať s výkladovým slovníkom. Veľký dôraz kladieme na konverzáciu v cudzom jazyku, žiaci sa učia piesne, sledujú najnovšie informácie o štátoch, kde sa používajú Aj, Nj a Fj.

Najväčšie úspechy

 1. miesto v celoslovenskom kole v Olympiáde FJ – Jana Ondrejková – 1996
 1. miesto v celoslovenskom kole v Olympiáde RJ – Peter Grómoczki – 2004, 2005, 2006

Súťaže a projekty

Žiaci majú záujem neustále sa zdokonaľovať a sú pyšní na svoje výsledky v rôznych súťažiach. V súťaži tvorby projektov v anglickom jazyku škola získala čestné uznanie v rámci SR, taktiež čestné uznanie vo vlastnej tvorbe. Pravidelne uskutočňujeme školské súťaže v zemepisných vedomostiach o Veľkej Británii. V tomto školskom roku začali žiaci tvoriť projekty aj v nemčine.
Naši učitelia cudzích jazykov sa neustále snažia zdokonaľovať, zúčastňujú sa všetkých aktivít, ktoré s výučbou cudzích jazykov súvisia. Samostatne si pripravujú názorné pomôcky, gramatické tabule, testy. V rámci okresu vyučujúca Aj pripravila metodický list o Sviatkoch v anglicky hovoriacich krajinách.
Vyučujúce navštevujú jazykové kurzy v Bratislave, i kurzy, ktorých usporiadateľom je Metodické centrum v Prešove. V roku 2001 bola škola vybratá na celosvetovú environmentálnu konferenciu v Kanadskej Victórii na základe projektu, ktorí vypracovala Mgr. Šablatúrová, ale veľký kus práce odviedli učitelia AJ, ktorí projekt preložili do angličtiny.
Máme zabezpečenú 100% odbornosť vo vyučovaní nemčiny, francúzštiny a ruštiny. V anglickom jazyku máme rezervy, ktoré sa snažíme riešiť v spolupráci s Pedagogickou fakultou v Prešove.
Samotný výber variantu nemusí vždy prinášať dobré výchovno-vzdelávacie výsledky, ale variant ponúka možnosť na odbúravanie jednotnej školy a široké umožnenie sebarealizácie učiteľov a žiakov. Snahou všetkých pedagogických zamestnancov školy je flexibilne využiť čas so zreteľom na potreby a schopnosti žiakov školy. Učitelia obmedzene využívajú tradičné formy a metódy práce. Orientujú sa na efektívne, moderné vyučovacie metódy, trendy, orientujú sa na nadväzovanie medzinárodných kontaktov v teoretickej (písomnej) rovine, ale aj prakticky na školských poznávacích zájazdov do krajín, ktorých jazyk sa učia.

Výučba Informatiky

História učební

Učebňa informatiky na našej škole začala fungovať v júni 2000. Prvé počítače sme mali od sponzorov školy, neboli pripojené na Internet a neboli ani v lokálnej sieti. 15. januára 2001 k nim pribudlo 5 študentských a jedna učiteľská stanica z Infoveku spolu s 1. edukačným balíkom, skenerom, tlačiarňou a technickými prvkami na sieť. Spolu sme dosiahli počet 16 kusov. Tieto nainštaloval a zosieťoval RNDr. Radoslav Kalakay z PF UPJŠ Košice, ktorý u nás externe pôsobil. V júni 2001 sme boli pripojení na internet prostredníctvom Slovenských Telekomunikácií v projekte Infovek. V učebni sa aktuálne nachádza 16 žiackych staníc, jedna učiteľská stanica s datapojektorom, jedna stanica správcu učebne, server, skener a tlačiareň. V januári 2006 sme uznali za vhodné zriadiť počítačovú učebňu aj na I.stupni. Z bývalej knižnice, ktorú sme úplne zrekonštruovali podľa projektovej dokumentácie, sa stala nová učebňa informatiky. Zaviedla sa nová elektroinštalácia, stará podlahová krytina sa vymenila za modernú plávajúcu laminátovú podlahu, zrekonstruoval sa hygienický kútik a samozrejme celá miestnosť sa vymaľovala. Moderný nábytok do učebne bol vyrobený na mieru . V súčasnosti sa v tejto učebni nachádza 9 žiackych staníc s LCD monitormi a dataprojektorom a s pripojením na internet. Slávnostné otvorenie bolo v máji 2006.

Využívanie učební

Učebne sa využívajú predovšetkým v predmetoch „Práca s počítačom“ a „Technická výchova“ v 9.ročníku. V rámci dopoludňajšieho vyučovania prebieha výučba v tejto učebni aj v iných predmetoch. Učitelia využívajú na svojich hodinách možnosť pracovať s multimediálnymi CD-ROM, ktoré sú pre žiakov prístupnejšie ako bežné formy a metódy uplatňované vo vyučovaní. Výučba prebieha pomocou dataprojektora, prezentačných softvérov a internetu. Multimediálne CD-ROMy sme získali z projektu Infovek a z vlastných zdrojov. Učebne sú prístupné aj v popoludňajších hodinách žiakom a rodičom. Tento čas využívajú vedúci krúžkov, ktorí vedú deti k systematickej práci na rôznych projektoch (školské časopisy, súťaže, Lego-Robolab). Digitálnu osvetu prezentujeme aj v projektoch Otvorená škola, Digitálni štúrovci a ŠCI. Škola je zapojená aj do medzinárodných projektov „Zaspievajme si spolu“a „Comenius Socrates“. Učebňu ponúkame aj našim budúcim prváčikom, ktorí absolvujú u nás prvé kroky s počítačom.

Športová príprava

Napriek tomu, že škola nedisponuje klasickým športovým areálom, dosahujú naši žiaci vynikajúce športové výsledky a umiestnenia. V rokoch 1995 – 1999 sme na škole mali hádzanársku športovú triedu chlapcov, ktorí vyhrali obvodné, mestské ligové kolá v hádzanej a postúpili sme až do krajského kola. Väčšina chlapcov športovej triedy bola registrovaná v KH Junior. Ani dievčatá – hádzanárky sa nedali zahanbiť. V tomto školskom roku sme sa popri hádzanej začali venovať aj basketbalu. Žiakov do okresných a vyšších kôl súťaží vyberáme na základe triednych a školských kôl, čím napĺňame požiadavku masovosti. Tradične máme výborné výsledky v hádzanej, futbale, vybíjanej, cezpoľnom behu, šachu, stolnom tenise, streľbe zo vzduchovky a samozrejme v atletických disciplínách. V školskom roku 1998/99 sme sa v rámci okresu umiestnili na 1.mieste v bodovaní škôl za športové úspechy. Vedenie školy má veľké pochopenie pre rozvoj športových talentov na škole, bez problémov uvoľňuje žiakov na rôzne súťaže.
Našu školu navštevujú žiaci, ktorí sú vzornými reprezentantmi nielen nášho mesta, ale aj Slovenska:

 • Víťaza v krasokorčuľovaní v rámci SROV, na medzinárodných súťažiach – Jakub Štróbl – od 1.9.2003 študuje v Prahe – kvalitnejší tréningový program,
 • Majsterku Slovenska v kategórii do 14 rokov v slalome, skokoch a trikoch za člnom, ktorá na Majstrovstvách Európy vo vodnom lyžovaní v Grécku za rok 1999 získala 3. miesto ( slalom za člnom) a 1. miesto na ME v trikoch za vlekom, ktoré sa uskutočnili v Košiciach v roku 1999- Barbora Kolesárová,
 • Majsterku Slovenska a medzinárodne úspešnú Ariadnu Vendelovú v rockenrolle

Z prieskumu, ktorý sme uskutočnili na škole v minulom školskom roku sme zistili, že každý tretí žiak v 5.-9. ročníku sa aktívne venuje niektorému športu. Až 46% žiakov školy navštevuje nepovinný predmet Pohybová príprava. Každoročne sa zúčastňujeme na tradičných športových podujatiach ako sú Polmaratón, Minimaratón, Beh Teryho Foxa, Beh okolo jazera, Ľudový maratón.
Bolo dlhoročnou tradíciou na škole, že v zimných mesiacoch sme na škole urobili ľadovú plochu na korčuľovanie. V dôsledku ekonomických problémov a šetrenia s vodou sme (neradi) realizáciu tejto obľúbenej aktivity zrušili. Opäť sa nám to podarilo v šk. roku 2002/2003.
Naši žiaci sa každoročne zúčastňujú plaveckého výcviku (3. a 4. ročník), lyžiarskeho výcviku ( 7. ročník) a podľa možností sa cca 2- 4 triedy školy zúčastňujú Školy v prírode. Nezabudnuteľné zážitky majú účastníci ŠvP, ktorá sa v roku 1997 uskutočnila pri mori v Taliansku.
V hodnotení športových výsledkov žiakov školy sme v rámci okresu z 11 škôl tradične na poprednom mieste. V školskom roku 2002/2003 bol veľmi obľúbený tanečný krúžok pod vedením M. Matušku.
Veľkým rozšírením športových možností v škole bolo uzatvorenie spolupráce s CVČ Dúha na Kórejskej ulici v Košiciach. Žiaci školy majú už 4 rok možnosť dvakrát v týždni trénovať v hádzanej a basketbale. basketbal začínajú trénovať už prváci – druháci, čo ocenili hlavne rodičia hyperaktívnych žiakov. Škola poskytne telocvičňu, CVČ trénerov.