Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Zameranie školy

Výučba jazykov

Jedným z nosných pilierov našej školy, je výučba cudzích jazykov.  Od roku 1986/1987  s hrdosťou  a pokorou nesieme Štatút školy s rozšíreným vyučovaním  cudzích jazykov v Košiciach.  Vtedajší systém umožnil žiakom urobiť prijímacie pohovory  a od 3.ročníka sa v triede s jazykovým variantom  vyučoval ruský jazyk , následne  od 5.ročníka, jazyk anglický.

Na prelome 90-tych rokov  prinieslo celospoločenské dianie aj zmenu výučby  cudzích jazykov.  Potreba  komunikácie v cudzom jazyku, masívny celospoločenský  dopyt ovplyvnili vyučovací proces ako taký.

Škola prišla s ponukou rozšíriť výučbu o ďalšie jazyky.  Od 3. ročníka ponuka anglického jazyka a od 5. ročníka  jazyk francúzsky, nemecký a ruský a španielský. 

Záujem o angličtinu bol značný a tak škola flexibilne ponúkla možnosť vzdelávať sa v anglickom jazyku už prváčikom v rámci nepovinného predmetu.

História výučby cudzích jazykov na našej škole ukazuje ako boli cudzie jazyky pozvoľna, ale systematicky implementované do hlavného vyučovacieho procesu.  V 3.ročníku sa konali prijímacie pohovory  do tried s jazykovým variantom, s možnosťou učiť sa aj druhý cudzí jazyk.  Zámer vedenia školy, nenarušiť kontinuitu vzdelávania, poskytol  žiakom  možnosť pokračovať v druhom cudzom jazyku – vo francúzštine a nemčine aj v 5.ročníku ako nepovinnom predmete. V 7.ročníku sa stal tento predmet povinným.  

Možnosť tretieho cudzieho jazyka – aj taká bola ponuka našej školy v rámci jazykového vzdelávania, pre záujemcov – budúcich polyglotov – od 7.ročníka ako nepovinný predmet a výber  z možností francúzskeho, nemeckého a ruského jazyka. Narastajúci záujem o cudzie jazyky priniesol možnosť pre žiakov 3. a 4.ročníka učiť sa  druhý cudzí jazyk,  francúzsky a nemecký ako nepovinný. Ohlasy zo strany rodičovskej verejnosti boli povzbudzujúce a tak sme toto rozhodnutie považovali za správny krok.

Jazykové vzdelávanie v našich podmienkach ponúka možnosť porovnania sa, zmerania si síl, zručností, či kompetencií ako ovládame nami zvolený cudzí jazyk,  v podobe súťaží a olympiád. 

Mentormi  poskytovania kvalitného cudzojazyčného vzdelávania boli a dodnes sú naši pedagógovia, ktorí pripravovali a pripravujú našich žiakov na súťaže a olympiády. Dlhoročná príprava a skúsenosti priniesli očakávaný výsledok v podobe umiestnení – najlepších z najlepších.

                     … šíriť dobré meno našej školy v rámci obvodu, mesta Košice, košického regiónu, či Slovenska,  sa usilujeme všetci. Vedieme k tomu našich žiakov, oni sú tým  najlepším vzorom, oni sú tým “dobrým menom“.  Dôkazom toho  sú predovšetkým reprezentácie na súťažiach a olympiádach. Nemalou mierou k tomu prispievame aj my, učitelia, svojimi skúsenosťami, radami a odborným dohľadom…

Aktivity vo výučbe cudzích jazykov

Anglický jazyk –  jeho výučba je našou „vlajkovou loďou“. Nadobudnuté zručnosti a kompetencie, žiaci uplatňujú v mnohých oblastiach už počas svojho štúdia u nás. Nielen v súťažiach a olympiádach, ale aj v rámci projektov, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho procesu našej školy.

Francúzsky jazyk – jeho výučba a vzdelávanie je „ružou“ medzi cudzími jazykmi lebo v Košiciach sme jednou z mála  základných škôl, kde je na chodbách počuť jazyk diplomatov. Poznávací zájazd Paríž je top odmenou pre žiakov učiacich sa francúzsky jazyk. Klenot v podobe účasti tohto zájazdu je nesmierne lákavou výzvou a nedostane sa každému tejto príležitosti.

Comenius
Erasmus+
eTwinning
Erasmus+KA1
Erasmus+KA2
Výmenný pobyt v Španielsku
Erasmus+ 5. a 6. ročník
Erasmus+ 7.a 8.ročník

V týchto projektoch boli pracovnými jazykmi angličtina, francúzština, nemčina.   Nielen žiaci, ale aj učitelia vycestovali do zahraničia s cieľom spoznať kultúru, zvyky, tradície,  nadviazať spoluprácu, nájsť priateľov, zdokonaliť sa v jazyku, zlepšiť svoje jazykové zručnosti a kompetencie. 

Zoznam krajín Európy, ktoré naša škola navštívila  je  dlhý  –  Cyprus, Česká republika, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Litva, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko,  Slovinsko, Španielsko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia

Práve účasť  žiakov, ale aj učiteľov na medzinárodných projektoch, či výmenných pobytoch je  najlepšou voľbou ako sa zdokonaliť v cudzom jazyku, rozšíriť svoj obzor vedomostí, nadobudnúť nadhľad, osobnostne rásť.

Počas návštev, výmenných pobytov mali možnosť aj naši partneri obdivovať krásy Slovenska, nášho regiónu, či mesta  a  samozrejme  mali možnosť spoznať našu školu, školský systém, zvyky, tradície,  či históriu.

Nemecký jazyk  – dlhodobo sa snaží udržať si 2. pozíciu v obľúbenosti, či možnosti využitia nielen na našej škole, ale aj v rámci Slovenska.  Samotná poloha, hranice štátu, či oblasť ekonomiky, priemyslu, IT poskytujú záruku v rámci využitia jazyka. Samotné historické povedomie vypovedá o stálej existencii tohto cudzieho jazyka v rámci nášho regiónu a o jeho uplatnení. Okrem súťaží, olympiád a projektov, kde nemecký jazyk má svoje  popredné miesto, bola škola zapojená do projektu „Spomínanie pre budúcnosť“, kde sa snúbi história, zvyky , tradície,  či minulosť, na ktorú by sme v budúcnosti mali pamätať.

Ruský jazyk –  má vo výučbe cudzích jazykov na našej škole najdlhšiu tradíciu a jeho pôsobenie je stále aktuálne.  Čas je najlepší ukazovateľ  správnych rozhodnutí, rozhodca i sudca v jednej osobe…. výsledky výučby v ruskom jazyku na našej škole patria dlhodobo k tým najlepším a preto ponuka učiť sa tento jazyk, spoznať históriu, kultúru, či mu jednoducho rozumieť,  je stále aktuálna.

Počas školského roka je paleta aktivít v cudzojazyčnom vzdelávaní  v minulosti, ale aj dnes,  veľmi pestrá – Európsky deň jazykov, návšteva British Council, Alliance Francaise, Goethe Bibliothek, ich aktivity, Týžden frankofónie,  Anglické divadielko,  Vianočná akadémia, návštevy lektorov, Učte sa s nami jazyky – 2.ročník, rozhlasové relácie, Deň Európy, Tyždeň cudzích jazykov …

Anglický stredoveký filozof Roger Bacon povedal, že „znalosť jazykov je bránou k múdrosti“ …. brány múdrosti našej školy boli a  sú pre všetkých –  malých, aj veľkých  dokorán otvorené …

Naše aktuálne najväčšie  úspechy

  1. miesto v celoslovenskom kole  Jazykový kvet  AJ  – Lara Baňacká  – 2023
  2. miesto v celoslovenskom kole v Olympiáde FJ – Lara Baňacká – 2023
  3.  miesto v celoslovenskom kole v Olympiáde NJ  – Anna Amalia Puchalová – 2023
  4. miesto  v celoslovenskom kole Ruské slovo –  Sandra Feckaninová – 2023

Výučba Informatiky

História učební

Učebňa informatiky na našej škole začala fungovať v júni 2000. Prvé počítače sme mali od sponzorov školy, neboli pripojené na Internet a neboli ani v lokálnej sieti. 15. januára 2001 k nim pribudlo 5 študentských a jedna učiteľská stanica z Infoveku spolu s 1. edukačným balíkom, skenerom, tlačiarňou a technickými prvkami na sieť. Spolu sme dosiahli počet 16 kusov. Tieto nainštaloval a zosieťoval RNDr. Radoslav Kalakay z PF UPJŠ Košice, ktorý u nás externe pôsobil. V júni 2001 sme boli pripojení na internet prostredníctvom Slovenských Telekomunikácií v projekte Infovek. V učebni sa aktuálne nachádza 16 žiackych staníc, jedna učiteľská stanica s datapojektorom, jedna stanica správcu učebne, server, skener a tlačiareň. V januári 2006 sme uznali za vhodné zriadiť počítačovú učebňu aj na I.stupni. Z bývalej knižnice, ktorú sme úplne zrekonštruovali podľa projektovej dokumentácie, sa stala nová učebňa informatiky. Zaviedla sa nová elektroinštalácia, stará podlahová krytina sa vymenila za modernú plávajúcu laminátovú podlahu, zrekonstruoval sa hygienický kútik a samozrejme celá miestnosť sa vymaľovala. Moderný nábytok do učebne bol vyrobený na mieru . V súčasnosti sa v tejto učebni nachádza 9 žiackych staníc s LCD monitormi a dataprojektorom a s pripojením na internet. Slávnostné otvorenie bolo v máji 2006.

Využívanie učební

Učebne sa využívajú predovšetkým v predmetoch „Práca s počítačom“ a „Technická výchova“ v 9.ročníku. V rámci dopoludňajšieho vyučovania prebieha výučba v tejto učebni aj v iných predmetoch. Učitelia využívajú na svojich hodinách možnosť pracovať s multimediálnymi CD-ROM, ktoré sú pre žiakov prístupnejšie ako bežné formy a metódy uplatňované vo vyučovaní. Výučba prebieha pomocou dataprojektora, prezentačných softvérov a internetu. Multimediálne CD-ROMy sme získali z projektu Infovek a z vlastných zdrojov. Učebne sú prístupné aj v popoludňajších hodinách žiakom a rodičom. Tento čas využívajú vedúci krúžkov, ktorí vedú deti k systematickej práci na rôznych projektoch (školské časopisy, súťaže, Lego-Robolab). Digitálnu osvetu prezentujeme aj v projektoch Otvorená škola, Digitálni štúrovci a ŠCI. Škola je zapojená aj do medzinárodných projektov „Zaspievajme si spolu“a „Comenius Socrates“. Učebňu ponúkame aj našim budúcim prváčikom, ktorí absolvujú u nás prvé kroky s počítačom.

Športová príprava

Napriek tomu, že škola nedisponuje klasickým športovým areálom, dosahujú naši žiaci vynikajúce športové výsledky a umiestnenia. V rokoch 1995 – 1999 sme na škole mali hádzanársku športovú triedu chlapcov, ktorí vyhrali obvodné, mestské ligové kolá v hádzanej a postúpili sme až do krajského kola. Väčšina chlapcov športovej triedy bola registrovaná v KH Junior. Ani dievčatá – hádzanárky sa nedali zahanbiť. V tomto školskom roku sme sa popri hádzanej začali venovať aj basketbalu. Žiakov do okresných a vyšších kôl súťaží vyberáme na základe triednych a školských kôl, čím napĺňame požiadavku masovosti. Tradične máme výborné výsledky v hádzanej, futbale, vybíjanej, cezpoľnom behu, šachu, stolnom tenise, streľbe zo vzduchovky a samozrejme v atletických disciplínách. V školskom roku 1998/99 sme sa v rámci okresu umiestnili na 1.mieste v bodovaní škôl za športové úspechy. Vedenie školy má veľké pochopenie pre rozvoj športových talentov na škole, bez problémov uvoľňuje žiakov na rôzne súťaže.
Našu školu navštevujú žiaci, ktorí sú vzornými reprezentantmi nielen nášho mesta, ale aj Slovenska:

  • Víťaza v krasokorčuľovaní v rámci SROV, na medzinárodných súťažiach – Jakub Štróbl – od 1.9.2003 študuje v Prahe – kvalitnejší tréningový program,
  • Majsterku Slovenska v kategórii do 14 rokov v slalome, skokoch a trikoch za člnom, ktorá na Majstrovstvách Európy vo vodnom lyžovaní v Grécku za rok 1999 získala 3. miesto ( slalom za člnom) a 1. miesto na ME v trikoch za vlekom, ktoré sa uskutočnili v Košiciach v roku 1999- Barbora Kolesárová,
  • Majsterku Slovenska a medzinárodne úspešnú Ariadnu Vendelovú v rockenrolle

Z prieskumu, ktorý sme uskutočnili na škole v minulom školskom roku sme zistili, že každý tretí žiak v 5.-9. ročníku sa aktívne venuje niektorému športu. Až 46% žiakov školy navštevuje nepovinný predmet Pohybová príprava. Každoročne sa zúčastňujeme na tradičných športových podujatiach ako sú Polmaratón, Minimaratón, Beh Teryho Foxa, Beh okolo jazera, Ľudový maratón.
Bolo dlhoročnou tradíciou na škole, že v zimných mesiacoch sme na škole urobili ľadovú plochu na korčuľovanie. V dôsledku ekonomických problémov a šetrenia s vodou sme (neradi) realizáciu tejto obľúbenej aktivity zrušili. Opäť sa nám to podarilo v šk. roku 2002/2003.
Naši žiaci sa každoročne zúčastňujú plaveckého výcviku (3. a 4. ročník), lyžiarskeho výcviku ( 7. ročník) a podľa možností sa cca 2- 4 triedy školy zúčastňujú Školy v prírode. Nezabudnuteľné zážitky majú účastníci ŠvP, ktorá sa v roku 1997 uskutočnila pri mori v Taliansku.
V hodnotení športových výsledkov žiakov školy sme v rámci okresu z 11 škôl tradične na poprednom mieste. V školskom roku 2002/2003 bol veľmi obľúbený tanečný krúžok pod vedením M. Matušku.
Veľkým rozšírením športových možností v škole bolo uzatvorenie spolupráce s CVČ Dúha na Kórejskej ulici v Košiciach. Žiaci školy majú už 4 rok možnosť dvakrát v týždni trénovať v hádzanej a basketbale. basketbal začínajú trénovať už prváci – druháci, čo ocenili hlavne rodičia hyperaktívnych žiakov. Škola poskytne telocvičňu, CVČ trénerov.