Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Erasmus+ 5. a 6. ročník

Erasmus projekt – Akcia KA229

Školské výmenné partnerstvá

Číslo projektu: 2019-1-ES01-KA229-064008_2
Žiadateľ a koordinátor projektu: Colegio Publico Ocejon, Spain

Realizátor projektu: Základná škola Staničná 13, Košice, Slovakia
Štatutárny zástupca: PaedDr. Eva Pillárová
Názov projektu: STEAM – Surfing The European Artistic Monuments

                             STEAM – Spoznávanie európskych umeleckých pamiatok
Kontaktná osoba: Mgr. Oľga Proksová, Mgr. Dominika Schvarcingerová         

E-mail: olga@proks.skdominika.matasova@zsstanicnake.sk

Partnerské školy:

Colegio Publico Ocejon, Guadajara, Spain

Leikskólinn Bjartahlíδ, Reykjavik, Iceland

Arsakeio Gymnasium Patras, Greece

Suadiye Ortaokulu, Suadiye-Kartepe,Turkey

Instituto Comprensivo San Rocco Feanza, Italy

ZŠ Staničná 13, Košice, Slovakia

Cieľová skupina projektu: žiaci 5.,6.,7. a 8. ročníka
Priami účastníci projektu: 12 žiakov
Komunikačný jazyk: angličtina
Pracovné prostredie projektu: platforma eTwinning, Padlet, Messenger
Trvanie projektu: 01.10.2019 – 30.09.2021, predĺžený kvôli Covid-19 do 31.08.2022

STEAM – Spoznávanie európskych umeleckých pamiatok

Projekt vznikol pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018. Jeho cieľom je podnietiť žiakov, aby objavovali kultúrne dedičstvo Európy a zapájali sa do jeho zveľaďovania, a zároveň posilniť pocit príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru. Kultúrne dedičstvo formuje našu identitu a každodenný život. Je zhmotnené v európskych mestách, prírodných krásach a archeologických lokalitách. Nachádzame ho nielen v literatúre, umení a predmetoch, ale aj v remeslách, ktoré sme zdedili od našich predkov, príbehoch, ktoré rozprávame deťom, v jedle, ktoré si spoločne vychutnávame, a vo filmoch, ktoré sledujeme a s ktorými sa identifikujeme.

Heslo projektu: „Naše dedičstvo: spájanie minulosti s budúcnosťou,“

Prostredníctvom aktivít plánovaných počas projektu budú mať žiaci možnosť do väčšej miery spoznať miestne, regionálne, národné a európske historické, kultúrne a prírodné dedičstvo jednotlivých krajín, takisto im to poskytne možnosť využívať viac moderných metodológií. Budeme kombinovať poznatky, ktoré žiaci získali z predmetov ako sú: Dejepis, Dejiny kultúry, Geografia, Biológia, Prírodné vedy, cudzie jazyky, Informatika, Jazyk a Literatúra, Umenie/Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Náboženská výchova a Etická výchova, spolu s technickými nástrojmi ako: web 2.0, vzdelávacími platformami a vzdelávacími aplikáciami, za účelom poskytnúť žiakom cenné vzdelávacie prostredie, spoločensky aktívne triedy, prácu v skupinách a kooperatívne vzdelávanie, interaktívne a digitálne vyučovacie hodiny.

Žiaci budú pracovať v medzinárodných skupinách, budú hľadať viac informácii o hmotnej a nehmotnej kultúre a prírodnom dedičstve partnerských krajín priamo na mieste. Žiaci budú získavať poznatky zážitkovým učením cez vlastnú skúsenosť, pozorovanie a reflexiu ako aj aktívnym experimentovaním pričom budú využívať svojich päť zmyslov. Týmto spôsobom pomôžeme žiakom vytvoriť si prepojenie medzi virtuálnym učením a skutočným objavovaním, čím žiakom zatraktívnime vyučovací proces. Žiaci zapojení do projektu komplexnejšie spoznajú kultúrne dedičstvo národov zapojených do projektu, podobnosti a rozdiely medzi týmito národmi a budú sa cítiť viac zaangažovaní do vyučovacieho procesu.

Ciele nášho projektu:

C1: Podporiť záujem našich žiakov o kultúrne dedičstvo zapojených partnerských krajín, viesť ich k spolupráci, skúmaniu, premýšľaniu a zdieľaniu ich výskumu nielen počas trvania projektu. Zároveň u žiakov dosiahnuť, aby si viac uvedomovali európske hodnoty.

C2: Nadobudnúť a zdokonaliť si svoje digitálne zručnosti a kompetencie zhromažďovaním, triedením, spracovávaním získaných informácií a transformovaním ich do digitálnej podoby, využitím technických nástrojov ako sú napr.: web 2.0, wikies, vzdelávacích platform a vzdelávacích aplikácií

C3: zapojiť žiakov do vyučovacieho procesu tak, aby sa stali aktívnymi účastníkmi tohto procesu a to využitím aktívnejších metodológií ako sú napr. PBL (projektové vyučovanie), CLIL, … Dosiahnuť, aby vzdelávanie bolo pre nich zábavné, zmysluplné a prínosné.


Aktivity:

 • Október 2019
 • Navrhnutie Loga projektu žiakmi, online hlasovanie a výber finálnej verzie loga

( platforma eTwinning)

 • November 2019
 • Mobilita C1_Turecko: Prvé nadnárodné stretnutie koordinátorov projektu
  11. – 15. november 2019: Suadiye Ortaokulu, Suadiye-Kartepe-Kocaeli,Turkey

(2 učitelia)

 • oficiálne prezentácie škôl
 • predstavenie loga projektu
 • e-Twinning seminár
 • školiaci kurz ITK, 3D tlač
 • Náčuv na hodine matematiky a robotiky
 • Vytvorenie web stránky projektu
 • Načítanie prezentácii o školách na portál e-Twinning
 • December 2019
 • Zdieľanie zimných a vianočných tradícií v našich krajinách
 • Vianočná pošta – zhotovenie vianočných pohľadníc pre našich kamarátov
 • Výstavka vianočných pohľadníc od Erasmus kamarátov v škole
 • Január 2020
 • Tradičná kuchyňa našej krajiny – vytvorenie prezentácií, video návodov a ich zdieľanie na e-Twinning portáli
 • Február 2020
 • Odborný seminár pre učiteľov našej školy – „Projektové vyučovanie“, organizovaný VOP Agentúrou s.r.o., zodpovedný: PhDr. Vladimír Straka
 • Marec 2020
 • Zdieľanie veľkonočných tradícií v našich krajinách
 • Veľkonočné online pozdravy cez Padlet
 • Máj 2020
 • online stretnutie učiteľov cez Zoom, navrhnutie ďalších aktivít vzhľadom k situácii vo svete s Covid-19
 • September 2020
 • mailová komunikácia s Erasmus partnermi
 • Október 2020
 • online stretnutie učiteľov cez Zoom, navrhnutie ďalších aktivít vzhľadom k situácii vo svete s Covid-19
 • December 2020
 • Písanie tradičných vianočných receptov
 • Vytvorenie ERASMUS kuchárky, súbor tradičných receptov jednotlivých krajín
 • Vianočné online pozdravy cez Padlet
 • Január 2021
 • Plánované online stretnutie žiakov a učiteľov všetkých partnerských krajín
 • Február 2021
 • Mailová komunikácia s partnermi
 • Marec 2021
 • Mailová komunikácia s partnermi
 • Apríl 2021
 • Veľkonočné pohľadnice a pozdravy ( Padlet)
 • Máj 2021
 • Online stretnutie žiakov a učiteľov
 • Prezentácie žiakov v programe CANVA– Škola, jej priestory a každoročné aktivity
 • Jún 2021
 • Vytvorenie a zaslanie pozdravu partnerským školám – Moje plány na letné prázdniny
 • September 2021
 • Tvorenie didaktických jednotiek s využitím CLIL metódy
 • Plánovanie a organizácia mobility C2 do Španielska
 • Október 2021
 • Tvorenie didaktických jednotiek s využitím CLIL metódy

Mobilita C2_Španielsko: 18. – 22. októbra 2021 (5žiakov a 2 učitelia)

Colegio Publico Ocejon, Layna Serrano 14, Spain

 • Diseminácia projektu – Erasmus dni na našej škole
 • November 2021
 • Plánovanie a organizácia mobility C3 do Grécka
 • Mobilita C3_Grécko: 29. november – 3. december 2021 (2 žiaci a 2 učitelia)
 • December 2021
 • Diseminácia projektu na pedagogickej rade zamestnancov školy
 • Zbieranie a vytváranie tradičných vianočných receptov do e-kuchárky
 • Online vianočné priania a hudobné pozdravy
 • Február 2022
 • Plánovanie a organizácia mobility C4 do Talianska
 • Plnenie čiastkových úloh projektu
 • Marec 2022
 • Mobilita C4_Taliansko: 14. – 18. marec 2021 (5 žiakov a 3 učitelia)

Istituto Comprensivo San Rocco Faenza, Faenza, Taliansko

 • Diseminácia projektu na pedagogickej rade zamestnancov školy
Ø  Apríl 2022
 • Plánovanie a organizácia mobility C5 na Slovensku
 • Príprava školských priestorov, zabezpečenie materiálu na tvorivé ľudové dielne
 • Máj 2022
 • Hosťovanie Erasmus partnerov na Slovensku
 • Ľudové dielne – drevo, koža, drôt a keramika
 • UNESCO pamiatky
 • Ľudové tance, ľudový súbor Hanička
 • Jún 2022
 • Mobilita C6 na IslandPosledné nadnárodné stretnutie koordinátorov projektu

6. – 10. júna 2022 (3 učitelia) Leikskólinn Bjartahlíð, Reykjavík , Island

 • Diseminácia projektu na pedagogickej rade zamestnancov školy
 • CLIL a ICT týždeň, tvorba didaktických jednotiek a ich realizácia na jednotlivých školách
 • August 2022
 • Príprava na podanie záverečnej správy, zhromažďovanie výstupných materiálov
 • Október 2023
 • Podanie záverečnej správy projektu
Link na náš blog: https://steamerasmus.edublogs.org