Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Národný projekt POP III

Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií III je zameraný na financovanie podporných profesií v školstve, financovaný z nového Programu Slovensko, teda zo zdrojov Európskej únie. Národný projekt pomôže udržať pozície školských podporných tímov,    pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ako aj školských digitálnych koordinátorov.

Cieľom tohto projektu je stabilizovať pozície, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov EÚ. Preberajú sa pozície z národných projektov realizovaných v rámci rezortu školstva (projekty POP a POP II), z národného projektu, ktorý v materských školách realizoval Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity (PRIM II), a projekty pomocných vychovávateľov v materských školách a pedagogických asistentov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR. Pokračovať bude na školách aj pozícia školského digitálneho koordinátora.

Projekt Podpora pomáhajúcich profesií nám umožní zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov, čo prebieha za podpory a pomoci školského podporného tímu v zložení školská psychologička, dvaja školskí špeciálni pedagógovia a štyria pedagogickí asistenti. 

Školská psychologička poskytuje starostlivosť psychologickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu deťom, ich zákonným zástupcom a učiteľom. Pracuje individuálne, skupinovo, s triednymi kolektívmi i menšími skupinami, pričom vykonáva prevenciu rizikového správania, ale aj intervenčné aktivity. Zároveň pomáha pri vzniknutej kríze a realizácii krízovej intervencie. Dôraz je kladený na skvalitňovanie medziľudských vzťahov a humanizáciu školy.   

Školskí špeciálni pedagógovia poskytujú pravidelnú individuálnu a skupinovú edukačnú a reedukačnú starostlivosť žiakom s problémami v učení, vykonávajú orientačnú špeciálno-pedagogickú diagnostiku, poskytujú špeciálno – pedagogické poradenstvo a konzultácie žiakom, zákonným zástupcom žiakov a pedagógom.   

Pedagogickí asistenti pomáhajú v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu žiakom, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby individuálnym prístupom a pomáhajú tak skvalitňovať vyučovací proces. Taktiež sa podieľajú na vytváraní kompenzačných pomôcok pre  žiakov.