Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Súčasnosť

Základná škola Staničná 13 je školou s bohatou tradíciou, vlastnou históriou a veľkým množstvom príbehov, udalostí i zážitkov. Prešla množstvom zmien a dnes je z nej prestížna, moderná a žiadaná základná škola v Košickom kraji, o ktorú je veľký záujem.  

Škola kontinuálne dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky a profiluje ako škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. Kvalita vyučovacieho procesu, moderné inovatívne metódy a formy práce, invencia a kreativita, zanietenosť a odbornosť našich učiteľov, to všetko prispieva k tomu, že škola dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. V postupových súťažiach a olympiádach žiaci získavajú popredné umiestnenia v okresných, krajských a aj celoštátnych kolách.  

V súčasnosti sa v hodnotení škôl agentúrou INEKO naša škola nachádza na popredných miestach v rámci Slovenskej republiky, pričom sa hodnotia výsledky v Testovaní 9, mimoriadne výsledky žiakov a umiestnenia v postupových súťažiach a olympiádach.  

Škola sa zapája do mnohých projektov, ktoré sú zamerané na skvalitnenie a inovovanie vyučovacieho procesu. Úspešnosť projektov zaručuje lepšie vybavenie školy učebnými prostriedkami, pôsobenie zahraničných lektorov na škole a pobyty našich žiakov v zahraničí. Špičkové vybavenie jazykovej učebne, počítačových tried, fyzikálno-chemického laboratória a multifunkčného ihriska jej pridávajú na hodnote.  

Škola sa aktívne zapája aj do súťaží a projektov organizovaných svojím zriaďovateľom – mestom Košice. Úzko spolupracuje s rodičmi, ktorí majú možnosť podieľať sa na celkovom chode školy, organizovaní Dňa otvorených dverí a iných podujatí. Na vysokej úrovni pracuje Školská žiacka rada.  

Súčasťou školy je aj Jazyková škola, ktorá realizuje výučbu cudzích jazykov pre žiakov našej školy, ich rodičov a širšie okolie. Vysokú kvalitu a odbornosť výučby cudzích jazykov potvrdzujú úspechy v jazykových súťažiach. 

Vo vzdelávaní sa orientuje aj na rozvoj IKT zručností v moderne vybavených počítačových učebniach. Úspechy školy nezaostávajú ani v oblasti športu, najmä vo florbale a badmintone. 

Centrum voľného času poskytuje množstvo záujmových útvarov športového a spoločenskovedného zamerania.