Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

NP POP II

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (NP POP II)

 • Realizátor projektu: Základná škola Staničná 13
 • Štatutárny zástupca: PaedDr. Eva Pillárová
 • Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.
 • Kód projektu: 312011AQI4
 • Kód výzvy: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
 • Operačný program: Ľudské zdroje
 • Prioritná os: 1. Vzdelávanie
 • Investičná priorita: Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.
 • Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
 • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“