Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

SPPravmeTo

Nadácia SPP je grantový program pre školské zariadenia a organizácie, ktoré realizujú programy formálneho aj neformálneho vzdelávania detí a mládeže. Zámerom programu je povzbudiť a motivovať mladých ľudí k aktívnemu záujmu/postoju o prostredie, v ktorom žijú, rozvíjať ich sociálne zručnosti a podporiť vzájomné vzťahy (v komunite).

Grantový program SPPravmeTo je príležitosťou získať finančnú podporu na budovanie pozitívneho vzťahu detí a mladých ľudí k prostrediu v ktorom žijú a dávať im príležitosť podieľať sa na jeho zlepšovaní/riešení problémov.

Cieľom nášho projektu pod názvom „Sme jeden tím“ podporenom nadáciou SPP, je vybudovanie relaxačno-náučných komunitných zón. Takto chceme podporiť stretávanie sa žiakov v rámci našej školskej komunity, podporiť vytváranie vzťahov s rovesníkmi a posilniť tak väzby v rámci našej školskej komunity. Tu si prostredníctvom rôznych typov spoločenských a edukačných hier budú môcť žiaci oddýchnuť, zabaviť sa, rozvíjať svoje komunikačné a sociálne zručnosti a zároveň posilňovať vzťahy medzi členmi v komunite školy.

Tieto zóny nájdu využitie počas prestávok, ale aj počas vyučovacích hodín, po vyučovaní v rámci školského klubu detí, jazykovej školy, či centra voľného času. Plánované aktivity s využitím rôznych typov hier budú rozdelené do tematických blokov, ktoré budú zamerané na rozvoj životných zručností, posilnenie vzťahov v komunite, využitie medzipredmetových vzťahov a naplnenie špecifických cieľov. Finančné prostriedky projektu budú použité na nákup takých typov spoločenských hier a herných zostáv, ktorými u žiakov tieto ciele naplníme.

Vďaka pocitu spolupatričnosti, ktorý bude aktivitami v projekte u žiakov budovaný, je možné posilniť u mladých ľudí vzájomnú spoluprácu, snahu niečo spoločne dokázať , byť spoluzodpovedný za ostaných členov komunity. Vedomie, že spolupatričnosť nie je len o prijímaní, ale aj o dávaní, o vzájomnej pomoci, v dnešnej dobe tak veľmi potrebnej je prejavom ľudskosti, ku ktorej chceme našich žiakov viesť.   

Koordinátori: RNDr. Andrea Sedláková, PaedDr. Romana Renčková, Mgr. Eva Sabolová, Žiacka školská rada

Článok na webstránke školy