Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

SPPravme to

SPPravme to

S cieľom podporiť rozširovanie vzdelávacích aktivít a skvalitnenie vzdelávacieho procesu vyhlásila Nadácia SPP grantový program pre školské zariadenia a organizácie, ktoré realizujú programy formálneho aj neformálneho vzdelávania detí a mládeže. Zámerom programu je povzbudiť a motivovať mladých ľudí k aktívnemu záujmu a postoju o prostredie, v ktorom žijú, rozvíjať ich sociálne zručnosti a podporiť vzájomné vzťahy. Vďaka výborne vypracovanému projektu sa pre školu podarilo získať množstvo vzdelávacích, športových a relaxačných aktivít. Táto podpora nám umožnila spestriť vyučovacie hodiny a dať priestor žiakom na kreativitu a aktívny oddych počas prestávky. Využitie hier sme odštartovali na 1. poschodí na 1. a 2. stupni, kde žiaci prechádzali rôznymi stanovišťami a oboznamovali sa s jednotlivými aktivitami. Aktivity ich zaujali na toľko, že svoje pozitívne dojmy z akcie zapísali na spoločnú tabuľu. Našim cieľom je využívať tieto materiály aj v rámci ranných kruhov, školských prestávok, vyučovacích hodín alebo iných školských akcií, aby sme u žiakov posilňovali radosť z učenia a upevňovali vzájomné vzťahy medzi žiakmi.

Žiacka školská rada