Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

eTwinning

eTwinning je najväčšia komunita škôl v Európe, ktorá vznikla v roku 2005. Svoju činnosť na Slovensku realizuje pod záštitou Európskej komisie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. eTwinning je spolufinancovaný z Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+, ktorého je súčasťou.

Zamestnancom a žiakom všetkých typov škôl  umožňuje spájať sa na diaľku, komunikovať v bezpečnom virtuálnom prostredí, vytvárať partnerstvá, pracovať na projektoch, zdieľať materiály a nápady, učiť sa navzájom z dobrých príkladov a realizácie projektov a vytvárať tak komunitu so spoločným cieľom: zábavnou a inovatívnou formou vzdelávať svojich žiakov a študentov, pracovať na svojom profesijnom a osobnom raste a najmä získať, rozvíjať a osvojovať si kľúčové kompetencie vo výchovno-vzdelávacom procese, najmä v oblasti digitalizácie.

Názov projektu: All about us

Partnerská škola: Scuola Secondaria di PrimoGrado “Domenico Chelini”, Lucca, Taliansko

Zapojené triedy: 7.A, 7.C

Komunikačný jazyk: angličtina

Cieľ projektu:

Umožniť žiakom spoznať životný štýl tínedžerov v partnerskej škole a nájsť podobnosti, ale aj rozdiely v ich životnom štýle. Zároveň podporiť záujem žiakov o iné kultúry, využiť podobnosti a ťažiť z prirodzenej rozmanitosti v prospech budúcej integrácie (študijnej, ale aj pracovnej).

Osvojenie si cudzích jazykov pomáha žiakom prekonávať prekážky a prispieva tak k ich mobilite v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon aj na trhu práce. Umožňuje im spoznať rôzne spôsoby života ľudí v iných krajinách a ich odlišné kultúrne tradície.

Našou myšlienkou je vytvoriť internetový časopis, ktorý budú spravovať žiaci. V ňom budú uverejňovať články na rôzne témy, aby spoznali kultúru a školský systém partnerskej školy.

Koordinátor projektu: Mgr. Darina Lopatníková