Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Žiacka školská rada

Štatút žiackej školskej rady

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Žiacka školská rada je zložená zo žiakov školy a pedagogických pracovníkov. V rade sú žiaci od 5. po 9. ročník.
2. Každý ročník v žiackej rade zastupuje jeden žiak – spolu 5 žiakov. Pedagogického pracovníka školy – koordinátora zastupuje učiteľ druhého stupňa, ktorého do tejto funkcie menuje riaditeľka školy.
3. Sídlom žiackej školskej rady je ZŠ Staničná 13 v Košiciach.


Článok 2
Poslanie žiackej školskej rady

1. Hľadanie spoločných postupov pri organizovaní školskej a mimoškolskej činnosti žiakov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole.
2. Prichádzať s návrhmi a podnetmi na organizovanie rôznych akcií a súťaží v škole a aktívne sa podieľať na ich organizácii.
3. Prijímanie opatrení pre zlepšenie všetkých činností v škole.
4. Riešenie prípadných priestupkov žiakov voči školskému poriadku a usmerňovanie nevhodného správania v škole aj mimo nej.
5. Podávať návrhy na skrášlenie priestorov školy a jej okolia.
6. Vylepšovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi. Zavádzanie prvkov demokracie a humanizácie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka, odstraňovanie vzájomných nedorozumení a predchádzanie týmto nedorozumeniam.
7. Spolupracuje s vedením školy, učiteľmi a žiakmi školy.
8. Spolupracuje so žiackymi radami iných košických škôl.

Článok 3
Organizácia činnosti žiackej školskej rady

1. Z každého ročníka je demokraticky zvolený jeden člen. V prípade nespokojnosti s ich prácou, na návrh koordinátora, majú právo ich kedykoľvek odvolať a hlasovaním si zvoliť nových.
2. Zástupcu pedagogického zboru – koordinátora určuje riaditeľka školy.
3. Zástupcovia spomedzi seba volia predsedu a podpredsedu žiackej školskej rady.
4. Funkčné obdobie zvolených členov je jeden školský rok.
5. Čestným členom predsedníctva je riaditeľka školy.
6. Koordinátor rady má pri hlasovaní iba poradný hlas.
7. V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov.
8. Školská rada zasadá 2-krát za mesiac, prípadne častejšie podľa potreby. Termíny si určia členovia na svojom prvom zasadnutí.
9. Zasadnutia rady sú v zásade verejné. Zvoláva ich koordinátor a predseda, ktorí vedú aj rokovanie. Predseda rady môže poveriť vedením zasadnutia ktoréhokoľvek člena rady.
10. Žiackej školskej rade je pridelená nástenka, na ktorej sú zverejnené aktivity, bodovania, členovia a štatút .Žiacka školská rada si volí dvoch nástenkárov, ktorí sa pravidelne starajú o vzhľad nástenky a o aktualizáciu jej obsahu.

Článok 4
Rokovací poriadok žiackej školskej rady

I. schôdzu vedie koordinátor, predseda a podpredseda rady
1. vedúci zasadnutia je povinný:
– zistiť uznášania schopnosť zasadnutia podľa prezenčnej listiny
– viesť schôdzu podľa programu, ktorý schválilo predsedníctvo
– rešpektovať vôľu iných zapojiť sa do diskusie

II. vedúci zasadania rady má právo:
– vylúčiť účastníka  zo zasadnutia, ak nepatričným správaním narušuje hladký priebeh zasadnutia

III. každý účastník rady zasadnutia  je povinný:
– dodržiavať rokovací poriadok
– zapísať sa do listiny prítomných
– správať sa tak, aby svojím správaním nenarušil hladký priebeh zasadnutia

IV. každý účastník rady zasadnutia  má právo:
– vyjadriť svoj názor (prihlásením sa o slovo)
– zapájať sa do diskusie o prerokúvaných otázkach
– zúčastniť sa hlasovania (návrh je prijatý po uznesení nadpolovičnej väčšiny účastníkov schôdze)
– súčasťou každého zasadnutia môžu byť otázky žiakov na vedenie školy a pedagogický zbor a naopak

V. – z každého zasadnutia sa urobí stručný zápis, tento bude zabezpečovať riaditeľovi školy koordinátor v spolupráci s predsedom a podpredsedom
– koordinátor  priebežne na pedagogických poradách informuje ostatných vyučujúcich
– členovia rady sú povinní informovať žiakov triedy o ustanoveniach zo stretnutí

VI. – predsedníctvo rady má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek predsedu, pedagogického pracovníka, pokiaľ uzná, že predložený problém sa musí okamžite riešiť a neznesie odklad.

Článok 5
Z á v e r e č n é    u s t a n o v e n i e

Tento štatút nadobúda platnosť dňom: 05. 09. 2020

Členovia Žiackej školskej rady

koordinátorka: Mgr. Soňa Jenčušová, Mgr. Dávid Janočo

nástenkári:
zapisovatelia:

5.ročník –
6.ročník –
7.ročník –
8.ročník –
9.ročník –