Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Pilotný projekt a program „Tréneri v škole“

Pilotný projekt a program „Tréneri v škole“

            Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom svojho organizačného útvaru splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport realizuje pilotný projekt a program Tréneri v škole“ , ktorý je podporený finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

            Tréneri v škole je program zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny Telesnej a športovej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovaní pozitívneho vzťahu k športu a prehĺbenie záujmu detí o šport a zároveň aj rozvíjanie ich všestrannej pohybovej gramotnosti na prvom stupni základných škôl.

Základné informácie

            Program zapája kvalifikovaných, vyškolených trénerov spoločne so zodpovedajúcimi pedagógmi do vyučovacieho procesu hodín Telesnej a športovej výchovy na 1.stupni základnej školy.

Žiaci sa zoznámia s viacerými druhmi športovo-pohybových aktivít a športovým náčiním

jednotlivých športov, pôsobením rôznych trénerov z rôznych druhov športu v školách.

Zároveň bude kladený dôraz na hravú formu výučby a zapájanie čo najväčšieho počtu žiakov.

Oblasti športovej prípravy, na ktoré je program zameraný:

– základy lokomócie : atletika, gymnastika,

– loptové zručnosti: kolektívne a individuálne športy,

– rytmické a koordinačné základy: tanec, úpolové športy.

,,Dôležitý princíp programu je, že dieťa sa netlačí do konkrétneho športu, práve naopak, chceme aby si dieťa vybralo šport, ktorý sa mu najviac páči. Na hodinách Telesnej a športovej výchovy je naším cieľom rozhýbať všetky deti hravou formou. Kladieme dôraz na spoluprácu s učiteľmi a učiteľkami a zapájame ich, čo najviac do samotných hier, či cvičení.“