Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Inkluzívne vzdelávanie

Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Staničná 13, Košice

Realizátor projektu: Základná škola Staničná 13

Štatutárny zástupca: PaedDr. Eva Pillárová

Názov projektu
Podpore inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Staničná 13, Košice

Kód projektu
OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Operačný program
312000 – Operačný program Ľudské zdroje

Prioritná os
312010 – 1. Vzdelávanie

Špecifický cieľ
31210011 – 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Oblasť intervencie
115 – Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému s predškolským vzdelávaním vrátane (formálnych, neformálnych a informálnych) spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a odbornej prípravy