Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Národný projekt „Podpora inkluzívneho vzdelávania“ (NP POP I)

Názov projektuPodpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Staničná 13, Košice
Kód projektuOPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
Typ projektuDopytovo – orientovaný
Trvanie projektujanuár 2018 – december 2020
Operačný program312000 – Ľudské zdroje
Prioritná os3121010 – 1. Vzdelávanie
Špecifický cieľ31210011 – 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
Riadiaci orgánRO_OPLZ – Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
Sprostredkovateľský orgánSORO_OPLZ_MSVVSSR-Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MŠVVaM SR
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk | www.esf.gov.sk | www.minedu.gov.sk

Výstupy projektu:

Pokroky žiakov v starostlivosti asistenta učiteľa:

– ľahšie vyjadrujú svoje pocity, sú sebavedomejší a lepšie zvládajú stresové situácie,
– dokážu lepšie prepojiť a využiť medzipredmetové vzťahy,
– pomocou vytvorených pomôcok sa ľahšie orientujú v učive,
– zlepšila sa ich pozornosť, sú aktívnejší a samostatnejší,
– ochotnejšie pristupujú k získavaniu poznatkov a príprave na vyučovanie,
– sú organizovanejší a systematickejší,
– aktívnejšie komunikujú s učiteľmi a spolužiakmi,
– úspešne ukončili školskú dochádzku a boli prijatí na stredné školy.

Pokroky v starostlivosti školského psychológa:

– prijatie začlenených žiakov do kolektívu triedy,
– zlepšenie sociálnej klímy v triedach so začlenenými žiakmi,
– zlepšenie pozornosti žiakov počas vyučovania,
– rozvoj sebareflexie u žiakov a v dôsledku toho nadobudnutie schopnosti primeranejších reakcií žiakov počas vyučovacích hodín,
– zlepšenie sociálnych zručností žiakov,
– efektívnejšia komunikácia a spolupráca s rodičmi žiakov,
– úspešné ukončenie školskej dochádzky žiakov a prijatie na stredné školy.

Pokroky žiakov v starostlivosti špeciálneho pedagóga:

– pomocou používania kompenzačných pomôcok značné skvalitnenie práce žiakov na vyučovaní,
– pomocou konzultácií a spolupráce s učiteľmi a inkluzívnym tímom, skvalitnenie edukácie žiakov a napĺňanie ich individuálnych potrieb,
– pomocou spolupráce s rodičmi, výrazné zlepšenie domácich príprav na vyučovanie,
– zlepšenie oslabených čiastkových funkcií a sociálnej adaptácie u žiakov so ŠVVP,
– úspešné ukončenie školskej dochádzky a prijatie na stredné školy.