Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Školský podporný tím

Školský podporný tím predstavuje tím odborníkov (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, pedagogický asistent, výchovný poradca), ktorí sú prítomní priamo v škole a aktívne sa podieľajú na tvorbe inkluzívnej kultúry školy, pracujú nielen so žiakmi, ale aj s pedagogickými zamestnancami školy, zákonnými zástupcami žiakov a nastavujú systematické procesy v rámci podpory a poradenstva. Zabezpečuje žiakom našej školy psychologickú a špeciálno-pedagogickú podporu. Spolu s pedagógmi sa starajú o bezpečné prostredie školy, zlepšovanie vzťahov a sociálnej klímy v triedach, o rozvoj emocionálnej inteligencie, sociálnych kompetencií a zručností žiakov.

S deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podporný tím pracuje v súlade s metodickými pokynmi MŠ pre žiakov so ŠVVP v bežných základných školách. Zohľadňuje ich obmedzenia a poskytuje im možnosti kompenzácie. Taktiež členovia podporného tímu umožňujú žiakom so ŠVVP zažiť úspech, podporu, pozitívne ich motivujú a posilňujú ich sebadôveru. Žiaci so ŠVVP sú hodnotení v súlade s metodickými pokynmi MŠ na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so ŠVVP, v hodnotení sú teda zohľadnené ich znevýhodnenia.

Školský špeciálny pedagóg

Poskytuje odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s vývinovými poruchami učenia, narušenou komunikačnou schopnosťou, zrakovým postihnutím, sluchovým postihnutím, mentálnym postihnutím a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch aktivity a pozornosti.

Venuje sa činnostiam:

 • orientačná diagnostická činnosť,
 • odborná pomoc a špeciálnopedagogické poradenstvo žiakom, ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom
 • reedukácia žiakov s ťažkosťami v učení, individuálna práca so žiakmi,
 • príprava IVP a jeho aplikácia v praxi,
 • spolupodieľanie sa na adaptácii žiakov na školské prostredie

Školskí špeciálni pedagógovia:

Mgr. Monika Schmotzerová – monika.takacova@zsstanicnake.sk

Mgr. Dávid Gaľa –  david.gala@zsstanicnake.sk

Konzultácie možné po dohode prostredníctvom mailu/edupage.

Školský psychológ

Vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového psychologického poradenstva, prevencie a intervencie k deťom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v škole. Vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytujepsychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom školy. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

Venuje sa činnostiam:

 • orientačná psychologická diagnostika,
 • individuálne psychologické poradenstvo žiakom a ich zákonným zástupcom,
 • spolupodieľanie sa na realizácii preventívnych aktivít v škole,
 • spolupráca pri optimalizácii a podpore pozitívnej klímy triedy,
 • spolupodieľanie sa na adaptácii žiakov na školské prostredie,
 • psychologické poradenstvo a konzultácie s pedagogickými zamestnancami školy,
 • rozvoj sociálnych kompetencií a zručností žiakov.

Školská psychologička:

Mgr. Lenka Kalafusová – lenka.kalafusova@zsstanicnake.sk

Konzultácie pre zákonných zástupcov žiakov vo štvrtok 14:00-15:00 alebo po dohode prostredníctvom mailu/edupage.

Pedagogický asistent

Je priamym nástrojom vyrovnávania rozdielov v triede, kde podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa a v spolupráci s ostatnými členmi školského podporného tímu vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha žiakom pri prekonávaní rôznorodých bariér. Je podporou pre všetkých žiakov, ktorí to v danom momente vyžadujú. Vytvára podmienky, ktoré podporujú integráciu žiaka v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj v rámci školského kolektívu.

Pedagogickí asistenti:

Mgr. Iveta Miklošová – iveta.miklosova @ zsstanicnake.sk

Mgr. Marta Šikorová – marta.sikorova @ zsstanicnake.sk

Mgr. Jaroslava Golasová – jaroslava.golasova @ zsstanicnake.sk

Konzultácie možné po dohode prostredníctvom mailu/edupage.

Výchovný poradca

V prípade potreby sprostredkuje žiakom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Pomáha triednym učiteľom, pedagogickým asistentom aj členom ŠPT pri riešení výchovných ťažkostí, zúčastňuje sa na konzíliách, stretnutiach so zákonnými zástupcami a pod.

v prípade potreby sprostredkuje deťom/žiakom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Pomáha triednym učiteľom, pedagogickým asistentom aj členom ŠPT pri riešení výchovných ťažkostí, zúčastňuje sa na konzíliách, stretnutiach so zákonnými zástupcami a pod.

Výchovná poradkyňa:

Ing. Jana Jakešová – jana.jakesova@zsstanicnake.sk

Konzultácie možné po dohode prostredníctvom mailu/edupage.

Centrum poradenstva a prevencie (CPP)

Školský podporný tím spolupracuje s CPP Zuzkin Park 10, Košice, s elokovaným pracoviskom Galaktická 11, Košice.

Centrum poradenstva a prevencie je školským zariadením, poskytujúcim odborné činnosti na úrovni tretieho a štvrtého stupňa podpory v zmysle novely zákona č. 245/2008 Z.z. Vykonáva poradenskú činnosť, psychologickú činnosť, špeciálno-pedagogickú činnosť, logopedickú činnosť, liečebno-pedagogickú činnosť a sociálno-pedagogickú činnosť, zameranú na optimalizáciu  výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Poradenská činnosť sa poskytuje aj zákonným zástupcom detí alebo žiakov, zástupcom zariadenia, pedagogickým a odborným zamestnancom.

Multidisciplinárne spolupracuje s orgánmi verejnej správy a ďalšími subjektmi, ktoré sa zaoberajú výchovou a vzdelávaním.

https://www.cppke.sk/