Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Metodické orgány

Metodické združenia

Metodické združenie Vedúca MZ
MZ 1. – 2. ročník PaedDr. Jarmila Briškárová
MZ 3. – 4. ročník PaedDr. Marcela Drabantová
ŠKD Mgr. Jana Hrušková

Predmetové komisie

Predmetová komisia Vedúca PK
PK Slovenský jazyk a literatúra Mgr. Soňa Adamčíková
PK Anglický jazyk Ing. Zuzana Moreau
PK Cudzie jazyky Mgr. Zita Meltzerová
PK Matematika, Fyzika, Informatika Mgr. Eva Vysopalová
PK Biológia, Chémia, Geografia RNDr. Viera Petnuchová
PK Dejepis, Občianska náuka, Etická výchova, Náboženská výchova Mgr. Lýdia Schmidtová
PK Technika, Svet práce, Telesná a športová výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova Ing. Jana Jakešová
PK triednych učiteľov Mgr. Lenka Nižníková