Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Metodické združenie 3. – 4. ročník

Vedúca MZ: PaedDr. Marcela Drabantová – 3.C
Členovia:
Mgr. Jindřiška Štedlová  – 3.A
Mgr. Kamila Nagyová – 3.B
PaedDr. Romana Renčková – 3.D
Mgr. Lýdia Angelovičová – 4.A
Mgr. Janette Závacká – 4.B
Mgr. Veronika Imrichová – 4.C

Učebnice: 

 3. ročník
Slovenský jazyk – R. Titková, D. Moravčíková – pracovná učebnica 1. a 2. časť s doplnkovým zošitom,  Aitec
Čítanka pre 3. ročník – Z. Hirschnerová – M. Filagová, Aitec
Pracovný zošit k čítanke pre tretiakov – Z. Hirschnerová – M. Filagová, Aitec
Matematika 1. a 2. časť – M. Belic- J. Striežovská, Aitec
Zbierka úloh z matematiky pre tretiakov – M. Belic- J. Striežovská, Aitec
Prírodoveda pre tretiakov – R. DObišová Adame – O. Kováčiková, Aitec
Vlastiveda pre tretiakov – J. Dudášová – P.Mäsiar – P. Muchová, Aitec
Etická výchova pre 3. ročník – E. Ivanová, Ľ. Kopinová, M. Otottová, SPN
Hudobná výchova pre 3. ročník ZŠ, E. Langsteinová. B. Felix, SPN
Čítanie s porozumením 3 – Berta a jej kamaráti – L. Bednáriková, Taktik

4. ročník
Slovenský jazyk pre štvrtákov – R. Titková, D. Moravčíková – pracovná učebnica 1. a 2. časť s doplnkovým zošitom,  Aitec
Čítanka pre 4. ročník – Z. Hirschnerová – M. Filagová, Aitec
Pracovný zošit k čítanke pre štvrtákov – Z. Hirschnerová – M. Filagová, Aitec
Matematika 1. a 2. časť – M. Belic- J. Striežovská, Aitec
Prírodoveda pre štvrtákov – R. DObišová Adame – O. Kováčiková, Aitec
Vlastiveda pre štvrtákov – J. Dudášová – P.Mäsiar – P. Muchová, Aitec
Etická výchova pre 4. ročník – E. Ivanová, Ľ. Kopinová, M. Otottová, SPN
Hudobná výchova pre 4. ročník ZŠ, E. Langsteinová. B. Felix, SPN

Plánované akcie, exkurzie a aktivity:
Čitateľský oriešok
Návšteva planetária
Rozlúčka so štvrtákmi
Návšteva divadla

Projekty:
Moja trieda – môj tím
My machine
Akadémia Mateja Tótha
Medzinárodný deň školských knižníc
Hovorme o jedle
Detský čin roka
Čitateľský oriešok
Deň ľudovej rozprávky
Naša trieda číta
Týždeň prírodovedných predmetov

Súťaže:
Ibobor
Pytagoriáda
Šaliansky Maťko
Všetkovedko
Matematický Klokan
Hviezdoslavov Kubín
Slávik Slovenska
Dobšinského Košice