Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Erasmus + – Akcia KA229 – Školské výmenné partnerstvá

Erasmus + – Akcia KA229 – Školské výmenné partnerstvá

Žiadateľ a realizátor projektu: Základná škola Staničná 13
Štatutárny zástupca: PaedDr. Eva Pillárová
Názov projektu: Quixotes against Windmills: Young People dreaming with a New Europe
Kontaktná osoba: Mgr. Darina Lopatníková
E-mail: darina.lopatnikova-zavinac-zsstanicnake.sk
Partnerské školy: Inmaculado Corazón de María, Logroño, Španielsko
Lycée Paul Langevin, La Seyne Sur Mer, Francúzsko
Cieľová skupina projektu: žiaci 8. a 9. ročníka
Komunikačný jazyk: angličtina
Pracovné prostredie projektu: platforma eTwinning
Trvanie projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021

Ciele projektu:

– rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov s cieľom pripraviť ich pre uplatnenie sa v európskom priestore (dôraz kladený na komunikáciu v cudzom jazyku, schopnosť učiť sa, samostatne a tvorivo riešiť problémy, sociálne a občianske zručnosti, schopnosť prispôsobovať sa zmenám v meniacom sa prostredí a prácu s modernými technológiami)

– spolupracovať so zapojenými školami v oblasti metodológie a výmeny pedagogických skúseností (využívať vo vyučovaní kolaboratívnu metodológiu service learning)

– podporovať hodnoty národnej a európskej kultúry

– viesť žiakov k vzájomnému porozumeniu, spolupráci a tolerancii iných kultúr

Aktivity:

Nadnárodné stretnutie koordinátorov projektu

5. – 7. november 2019: Inmaculado Corazón de María, Logroño, Španielsko

        – správa zo stretnutia
        – článok na webovej stránke Mesta Košice

4. – 6. február 2020: Lycée Paul Langevin, La Seyne Sur Mer, Francúzsko

        – správa zo stretnutia
        – článok na webovej stránke Mesta Košice