Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Odborné poradenstvo

Odborné poradenstvo

ODBORNÁ POMOC POČAS PANDÉMIE

Ako zabaviť deti počas izolácie

Ako zbaviť deti strachu

Ako sa s deťmi učiť doma

Odborní zamestnanci školy

• Školský psychológ pre 1.stupeň: Mgr. Lenka Kalafusová
Kontakt: lenka.kalafusovazavinaczsstanicnake.sk
Konzultačné hodiny: Streda 14,00 – 15,00. Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.

• Školský špeciálny pedagóg pre 1.-5. ročník: Mgr. Dávid Gaľa
Kontakt: david.galazavinaczsstanicnake.sk
Konzultačné hodiny: Streda 14,00 – 15,00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.

• Školský špeciálny pedagóg pre 6.-9. ročník: Mgr. Zuzana Hamzová, PhD.
Kontakt: zuzana.hamzovazavinaczsstanicnake.sk
Konzultačné hodiny: Streda 14,00 – 15,00. Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.

Spolupráca s poradenskými zariadeniami

CPPPaP Zuzkin park 10, 04011 Košice, www.cpppapke.sk
SCŠPP, Komenského 3 04001 Košice, www.centrumsimkova.sk
SCŠPP Dr. Miroslava Nováková, Letná 45 04001 Košice, www.novakova-sp.sk
CŠPP Bocatiova 1, 040 01 Košice, wwwcsppke.sk
CŠPP Tešedíkova 3, 040 01 Košice- Barca, www.cspp-tesedikova-barca4.webnode.sk
CŠPP Opatovská cesta 101, 041 85 Košice, www.stpke.sk
CPPPaP Slovenskej jednoty 29, 041 32 Košice – Sever, www.cpppapke-okolie.sk
CPPPaP Slovenskej jednoty 29, 041 32 Košice – Sever, www.cpppapke-okolie.sk

Poskytujeme

• Individuálnu a skupinovú špeciálnopedagogickú a psychologickú starostlivosť.
• intervencie a korekcie vzhľadom na individuálne potreby žiakov, najmä žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
• Na základe získaných poznatkov volíme čo najoptimálnejší spôsob edukácie v súlade s možnosťami školy a platnou legislatívou.
• Dôraz kladieme na činnosti a úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanovení školského zákona a z metodických pokynov.

Preventívne aktivity

• Zúčastňujeme sa kooperatívneho vyučovania v triedach prvého ročníka s dôrazom na depistáž.
• Po dohode s triednymi učiteľmi a rodičmi poskytujeme preventívnu odbornú starostlivosť žiakom prvého stupňa aj bez diagnostikovaných ŠVVP.
• Spolupracujeme na príprave a zúčastňujeme sa zápisu žiakov do prvého ročníka.
• Po dohode s vedením školy vykonávame prieskumno-analytickú činnosť vedúcu k zlepšovaniu edukácie nielen žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Odborná starostlivosť o individuálne začlenených žiakov

• Zabezpečujeme diagnostické a rediagnostické vyšetrenia individuálne začlenených žiakov v poradenských zariadeniach.
• Intenzívne spolupracujeme s rodičmi individuálne začlenených žiakov pri tvorbe a úpravách individuálneho vzdelávacieho programu.
• Poskytujeme pravidelnú individuálnu a skupinovú odbornú edukačnú a reedukačnú starostlivosť individuálne začleneným žiakom.
• V spolupráci s poradenskými zariadeniami, školskou psychologičkou a s triednymi učiteľmi. vypracovávame a aktualizujeme individuálne vzdelávacie programy začleneným žiakom a Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP.
• Spolupracujeme s vyučujúcimi v 9. ročníku pri príprave individuálne začlenených žiakov na Testovanie 9.

Iné aktivity

• Zúčastňujeme sa na školských a mimoškolských aktivitách tried, v ktorých sú individuálne začlenení žiaci s pervazívnou vývinovou poruchou a s poruchami správania a aktivity.
• Učiteľom, vychovávateľkám a asistentovi učiteľa poskytujeme priebežné konzultácie, odborné poradenské služby a metodickú pomoc pri práci so žiakmi so ŠVVP a pri riešení záťažových situácií.
• Zúčastňujeme sa na Testovaní 9 v skupine so žiakmi so zdravotným znevýhodnením.
• V spolupráci s pedagógmi pripravujeme podklady na diagnostické a rediagnostické vyšetrenia žiakov v poradenských zariadeniach.
• Pripravujeme podklady a zúčastňujeme sa na výchovných komisiách.