Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Usmernenie k začiatku šk.roka – MŠVVaŠ SR

Usmernenie k začiatku šk.roka – MŠVVaŠ SR

Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Dokumenty boli aktualizované dňa 26. augusta 2020. (viac)

Manuál pre základné školy a školské zariadenia (26.8.2020)

Semafor pre základné školy (26.8.2020)

Príloha 3 – Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka (26.8.2020)

Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu (26.8.2020)