Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Týždeň prírodovedných predmetov

Týždeň prírodovedných predmetov

Od pondelka do piatku v dňoch 07.-11.11. sme na našej škole podporili už 19. ročník „Týždňa vedy a techniky na Slovensku , ktorý každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Ako prebiehal tento týždeň na našej škole? Zákonitosti chémie, fyziky, biológie, či geografie žiaci spoznávajú na hodinách pokusmi, pozorovaním, bádaním, či zážitkovým učením, návštevou Planetária, či Prírodovedného múzea, Botanickej a Zoologickej záhrady. Panie učiteľky učia žiakov vidieť tieto predmety a svet okolo nás v súvislostiach. O svoje vedomosti a zručnosti sa podelili žiaci so svojimi mladšími spolužiakmi a rodičmi aj v popoludňajších hodinách v stredu, kedy sme si pripravili hravé popoludnie na prízemí B pavilónu. Rôznymi pokusmi a ukážkami sme chceli poukázať na prepojenie teoretických poznatkov s praktickým životom, potvrdiť a dokázať tvrdenie, že „veda je všade okolo nás“, len musíme byť vnímavejší a zvedaví. Riadili sme sa mottom „Kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie“.

Týždeň prírodovedných predmetov pripravili panie učiteľky: Sedláková, Kirešová, Ballová,  Jenčušová, Petnuchová, Kaňuková, Parimuchová a Kozáková.

RNDr. Viera Petnuchová