Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Prírodoveda hravo a zdravo 4.D

Prírodoveda hravo a zdravo 4.D

Dýchanie je absolútny základ nášho života, o čom nás dnes presvedčila aj pani MUDr. Eva Sokolová, lekárka z oddelenia pneumológie a ftizeológie v Košiciach. Dňa 25.01.2024 pripravila besedu plnú hodnotných a dôležitých informácií pre našich štvrtákov, čím nám spestrila vyučovaciu hodinu a motivovala nejedného žiaka. Zamerala sa na aktuálne učivo „Dýchacia sústava“, kde žiakov oboznámila s funkciou dýchacej sústavy, s jednoltivými orgánmi dýchacej sústavy, s možnosťami ochrany a podpory svojho zdravia. Žiakov zaujali najmä rôzne pomôcky, ktoré si mohli dôkladne prezrieť a vyskúšať. V závere besedy sme dali žiakom priestor na otázky a poďakovali sme sa pani lekárke za jej prípravu a ochotu sa podeliť so svojimi poznatkami. PaedDr. Romana Renčková