Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Úspešný Deň narcisov na našej škole

Úspešný Deň narcisov na našej škole

Týmto vyslovujem poďakovanie všetkým tým, ktorí preukázali humánnosť, nezištnosť a spolupatričnosť s tými, ktorí našu pomoc potrebujú a svojou troškou prispeli Lige proti rakovine. Dovoľujem si preposlať celý obsah správy a ďakovný list, ktorý sme obdržali:

Milí naši spoluorganizátori, dobrovoľníci,
ĎAKUJEME vám všetkým, že sme spoločne dokázali spojiť ľudí v pozitívnej emócii, ktorej nástrojom bol malý žltý narcis – kvet nádeje.
ĎAKUJEME, že ste nám pomohli, aby sme my mohli pomáhať ďalej – onkologickým pacientom a ich blízkym.
Deň narcisov dosiahol v Košiciach a okolí krásny výsledok – 67.213,10 EUR.
V prílohe Vám zasielame poďakovanie a informáciu o výške vášho podielu na tejto krásnej sume.
So želaním pevného zdravia, spokojnosti a dobrého pocitu, že ste boli nápomocní pri zmysluplnej aktivite, s úprimnou vďakou a pozdravom za tím LPR

Ľubica Slatina
Liga proti rakovine
Centrum pomoci
Paulínyho 63
040 11 Košice

Za našu školu vám všetkým opätovne ĎAKUJEME.

RNDr. Viera Petnuchová, koordinátorka projektu „Škola podporujúca zdravie“