Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

ITA v biológii

ITA v biológii

Vo výučbe prírodných vied sa v dôsledku redukcie počtu vyučovacích hodín a obsahu učiva postupne upustilo od experimentovania. Poznatky absolventov základných a stredných škôl sa stávali povrchnými a žiaci často nerozumeli podstate procesov prebiehajúcich v životnom prostredí a v organizmoch. Preto bolo dôležité zmeniť prístup k výučbe aj na hodinách biológie a poskytovať žiakom príležitosť, aby samostatne skúmali javy a zákonitosti, hľadali odpovede na otázky, ktoré sami sformulovali a mali možnosť zažiť pocit objavovania – aby  žiaci bádali.
Po prvých skúsenostiach s bádateľskou metódou, na ktorú žiaci neboli nezvyknutí, ani na tento spôsob učenia žiaci nadobudli pocit, že sa “hrajú“. Žiaci si postupne zvykli na novú formu práce, naučili sa rozpoznávať jednotlivé kroky bádateľského cyklu a uvedomili si, že sa takto učia. Postupne zvládli stále vyššiu úroveň bádania – od interaktívnej demonštrácie po nasmerované bádanie. Žiaci získali nielen viac poznatkov, ktoré vedú k porozumeniu podstaty prírodných javov a zákonitostí , ale pochopili aj spôsob práce a myslenia vedcov.

RNDr. Viera Petnuchová