Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Erasmus+ projekt KA229 „STEAM“ prichádza do cieľa

Erasmus+ projekt KA229 „STEAM“ prichádza do cieľa

Projekt Erasmus+ „STEAM: Surfing The European Artistic Monuments“ pripomína Európanom Rok kultúrneho dedičstva a jeho slogan „Naše dedičstvo: kde sa minulosť stretáva s budúcnosťou“. Na základe kultúrneho dedičstva UNESCO šiestich zapojených európskych partnerských krajín, cez aktivity plánované pre tento projekt sme našim študentom ponúkli možnosť dozvedieť sa viac o miestnej, regionálnej, národnej a európskej histórii, kultúre a životnom prostredí. Učitelia aj žiaci mali možnosť spoznať a využívať modernejšie metodiky. Spájali vedomosti, ktoré získali z predmetov ako: História, Dejiny kultúry, Geografia, Biológia, prírodné vedy, cudzie jazyky, informatika/IKT, jazyk a literatúra, umenie, Hudba, náboženstvo a európske štúdiá s technologickými nástrojmi, ako sú: nástroje web 2.0, vzdelávacie platformy a vzdelávacie aplikácie. Poskytli sme im hodnotné vzdelávacie prostredie ako sociálne aktívne triedy, skupinovú prácu a spoločné vzdelávacie aktivity, interaktívne a digitálne hodiny. Umožnili sme našim žiakom a učiteľom stretnúť sa a komunikovať osobne / tvárou v tvár so svojimi európskymi kolegami, spolupracovali v medzinárodných skupinách a hľadali viac informácií o hmotnej a nehmotnej kultúre a prírodnom dedičstve partnerských krajín. Procesom zážitkového učenia, prostredníctvom konkrétnych skúseností, pozorovaní a reflexií aktívnym experimentovaním a učením zmyslovej stimulácie pomocou ich piatich zmyslov (zrak, sluch, čuch, chuť a hmat) sme u nich vzbudili väčšiu mieru záujmu o získavanie nových poznatkov. Prepojili sme virtuálne učenie a skutočné skúsenosti, čo prispelo k atraktívnejšiemu vzdelávaciemu procesu.

               Môžeme konštatovať, že ciele nášho projektu boli naplnené. Podporili sme záujem našich žiakov o kultúrne dedičstvo zapojených partnerských krajín. Žiaci spolupracovali, skúmali, uvažovali a zdieľali svoj výskum počas trvania projektu, čím si lepšie uvedomili európske hodnoty; získavali a rozvíjali digitálne zručnosti a kompetencie premieňaním informácií zozbieraných počas každej vzdelávacej aktivity do digitálneho materiálu pomocou technologických nástrojov, ako sú: nástroje web 2.0, wiki, Padlet, Powerpoint, Canva, vzdelávacie platformy a vzdelávacie aplikácie; urobili sme zo študentov aktívnych účastníkov vyučovacieho procesu aktívnejším využívaním metodiky ako PBL, CLIL... Týmto spôsobom bolo pre nich učenie sa zmysluplné a významné. Vytvorili množstvo prezentácií, fotiek, videí, zozbierali typické recepty jednotlivých krajín a vytvorili E-kuchárku, komunikovali online a podelili sa o svoje pocity, vyslovili priania, zdieľali kultúrne zvyky a tradície, ale ukázali aj svoje zručnosti a prezentovali svoje záujmy. 
               Naše aktivity nájdete na našom blogu: https://steamerasmus.edublogs.org
 
Všetkých šesť partnerov zapojených do projektu boli verejné školy, ktoré poskytujú všeobecné vzdelanie:
1. Colegio Publico Ocejón, Guadalajara, Španielsko.
2. Leikskólinn Bjartahlíð, Reykjavík , Island.
3. Arsakeio Gymnasium Patras, Grécko.
4. Suadiye Ortaokulu, Suadiye – Kartepe, Turecko.
5. Istituto Comprensivo San Rocco Faenza, Faenza, Taliansko
6. ZŠ Staničná 13 Košice, Slovensko

Všetkým partnerským krajinám ďakujeme za úžasné chvíle a perfektnú spoluprácu 😊