Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

1.učiteľská konferencia

1.učiteľská konferencia

„Jedine ten je vzdelaný, kto sa naučil, ako sa učiť a zmeniť sa“ – povedal na margo vzdelania a vzdelávania svetoznámy americký mysliteľ, predstaviteľ humanistickej psychológie  Carl Rogers. Čo všetko je ukryté v tejto jedinej vete, v tomto jedinom výroku…čo všetko mal autor na mysli?!

Pedagógovia zo Základnej školy na Staničnej ulici v Košiciach sa v piatok 14. júna 2024 stretli na svojej 1.učiteľskej konferencii, aby si vymenili názory,  odovzdali skúsenosti, rozšírili svoje obzory a tým prekročili tieň každodennej rutiny …  Za prítomnosti pozvaných  prednášajúcich,  sa učili, vzdelávali, aby v duchu Rogersovho výroku nastúpili na cestu zmeny  – stále viac a viac  skloňovanej  kurikulárnej reformy.  

Riaditeľka školy PaedDr. Eva Pillárová  si v  úlohe  hostiteľky  – moderátorky,  v kultúrno – spoločenskom centre Južan so svojím tímom pozvala zaujímavých prednášajúcich, s úmyslom lepšie pochopiť, vnímať a následne implementovať na pomery našej školy, novú  blížiacu sa reformu.   Medzi pozvanými hosťami, ktorí podporili konferenciu, nechýbala ani starostka mestskej časti Košice – Juh, Ing. Anna Súkenníková.

Za Oddelenie školstva MMK  sa nám prihovorila  Mgr. Mária Kvetková a vyjadrila obrovskú podporu takýmto aktivitám.

Medzi pozvanými hosťami nechýbala ani  vedúca oddelenia  pre školský šport, zdravie a pohyb NIVAM Mgr. Soňa Jenčušová.

Záštitu nad celým podujatím prevzala viceprimátorka mesta Košice Mgr.Lucia Gurbáľová. 

Odbornú vzdelávaciu časť konferencie otvoril  PaedDr. Marek Kmeť, zo spoločnosti Educon, ktorý poukazoval na to,  ako vytvárať, upevňovať a udržiavať dobré vzťahy v pedagogickom kolektíve a ako vedieť udržať pozitívnu pracovnú klímu. Poukázal na odovzdávanie a prijímanie skúseností z jednej generácie na druhú.

Ako vyzeralo vzdelávanie kedysi a dnes a ako sa za posledných pár desiatok rokov zmenilo, či nezmenilo, nám objasnil RNDr.Vladimír Burian, zo spoločnosti Exam.

Kolegyne zo základných škôl v Budimíri a Rožňave sa s nami podelili už o nadobudnuté skúsenosti so zavádzaním kurikulárnej reformy, s jej prípravou a aplikáciou v praxi.

 Druhú časť vzdelávacej konferencie  viedol PhDr. Jan Svoboda z Ostravskej univerzity, ktorý pre nás  pripravil  poznávacie aktivity ako pracovať  so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako prekonať nevôľu žiakov, ako ich motivovať. Vysvetľoval príčiny správania sa žiakov v jednotlivých situáciách, s čím všetkým  dnes deti a mládež “zápasí”, čo im robí radosť, čo ich stresuje a prečo školu vnímajú ako záťaž a nie svoju prioritu.

Nastúpená cesta kurikulárnej reformy je nielen obrovskou výzvou  pre všetkých, pedagógov, žiakov aj rodičov, ale predovšetkým obrovskou nádejou pre otvorenosť, rešpekt a úctu, pozitívne medziľudské vzťahy, priateľstvá, talent, či individuálne schopnosti.

Naše poďakovanie patrí všetkým, hosťom, prednášajúcim, ale predovšetkým riaditeľke školy PaedDr. Eve Pillárovej a vedeniu školy.

Mgr. Zita Meltzerová