Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 5.10.2020

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 5.10.2020

Riaditeľstvo školy v súlade s Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia, upravuje organizáciu výchovno- vzdelávacieho procesu nasledovne:

 • Všetky vyučovacie predmety sa budú vyučovať v súlade s vypracovaným rozvrhom hodín.
 • Výučba predmetov, ktoré si vyžaduje delenie na skupiny, bude prebiehať v skupinách
 • Výučba predmetov telesná a hudobná výchova bude realizovaná len teoretickou formou.
 • Telesná výchova v popoludňajších hodinách sa do odvolania nebude realizovať.

Odporúčania:

 • Vstup do budovy školy bude prebiehať nasledovne:

1.         Hlavný vchod A pavilón – 5.- 9. ročník
5. ročník             7,30- 7,40 hod.
6. ročník             7,40- 7,45 hod.
7. ročník             7,45- 7,50 hod.
8. a 9. ročník        7,50 -7,55 hod.

2.         Hlavný vchod B pavilón – 1.-4. ročník
 priebežne od  6,30 hod.

 • Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter, žiak vstupuje s nasadeným rúškom, dezinfikuje si ruky a odchádza do šatne.
 • Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy.
 • Žiaci sa od 05.10.2020  prezúvajú, využívajú šatne a šatňové skrinky na odloženie obuvi a oblečenia.
 • Stravovanie v školskej jedálni bude prebiehať naďalej podľa rozpisu.
 • Zákonný zástupca predkladá pri každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti, pri prerušení dochádzky viac ako 5 pracovných dní predkladá potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Ak žiak v priebehu vyučovania  bude vykazovať niektorý z možných príznakov ochorenia, bude umiestnený do izolačnej miestnosti. Škola následne kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý je povinný v čo najkratšej dobe dieťa zo školy vyzdvihnúť.
 • Činnosť v CVČ sa začína od 5.10.2020 s podmienkou dodržania hygienicko- epidemiologických opatrení.
 • Záujmové útvary športového charakteru budú prebiehať teoretickou formou, kým nebudú zverejnené usmernenia k športovej činnosti žiakov.
 • Činnosť v Jazykovej škole sa začína od 5.10.2020 s  podmienkou dodržania hygienicko- epidemiologických opatrení.
 • Vstup do budovy je zakázaný, vo výnimočných prípadoch vstup povoľuje riaditeľka školy, v tomto prípade je potrebné podpísať tlačivo Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti.
 • Prevádzka ŠKD bude zabezpečená od 6,30 hod. do  17,00 hod.

PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy