Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty udelená pedagógom ZŠ Staničná

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty udelená pedagógom ZŠ Staničná

Pri príležitosti 60. výročia vzniku Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika sa konalo výročné stretnutie zamestnancov a absolventov PF dňa 27. mája 2023 v Dome umenia v Košiciach. V rámci oficiálnej časti programu udelil dekan fakulty dvadsiatim absolventom cenu PRAEMIUM ALUMNI 2023 a deväťnástim absolventom Ďakovný list dekana

Cena sa udeľuje absolventom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí sú nositeľmi tvorivého prírodovedného vzdelávania a výraznou mierou sa zaslúžili o popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi. Ide prevažne o pedagógov pôsobiacich na stredných a základných školách, ktorí v rámci modernizujú a inovujú vyučovací proces, vytvárajú a overujú nové metódy a formy práce.

Zo Základnej školy na Staničnej 13 v Košiciach dekanom menovaná rada ocenila dve naše kolegyne. Laureátkou ceny PRAEMIUM ALUMNI sa stala RNDr. Andrea Sedláková a Ďakovný list dekana si prevzala Mgr. Zuzana Blašková.

Pani učiteľkám srdečne blahoželám k tomuto oceneniu a prajem veľa úspechov a tvorivých síl v ich pedagogickej práci.

PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy